resize กิจกรรม - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมล่าสุด

ประกาศรับสมัครนักศึกษเข้าร่วมโครงการ  โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ประจำปี 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษเข้าร่วมโครงการ โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561

2560-11-20 06:29:39 |
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2560-11-18 08:42:00 |
ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์
ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ 2560-11-16 05:13:00 |
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  ภาคเหนือ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคเหนือ 2560-11-14 08:42:00 |
ตรวจเยี่ยมสถาบันปอเนาะอิสลามศาสน์ ดารุสสลาม
ตรวจเยี่ยมสถาบันปอเนาะอิสลามศาสน์ ดารุสสลาม 2560-11-06 08:42:00 |
อบรมการอ่านเพื่อความเข้าใจ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อบรมการอ่านเพื่อความเข้าใจ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2560-11-05 08:42:00 |
การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา 2560-09-17 04:41:00 |
การอบรมด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซรุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร
การอบรมด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซรุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร 2560-09-16 04:41:00 |
สัมมนาความร่วมมือกับวิทยาลัยในสังกัด สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สัมมนาความร่วมมือกับวิทยาลัยในสังกัด สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2560-09-11 05:13:00 |
ค่ายการตัดต่อวีดิโอและการผลิตหนังสั้น
ค่ายการตัดต่อวีดิโอและการผลิตหนังสั้น 2560-09-10 07:57:00 |
สัมมนาการประยุกต์ใช้ eDLTV จัดการเรียนรู้
สัมมนาการประยุกต์ใช้ eDLTV จัดการเรียนรู้ 2560-09-10 05:13:00 |
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี 2560-08-31 09:52:00 |
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานทันตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานทันตกรรม 2560-08-31 07:27:00 |
พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2560-08-23 08:42:00 |
พระราชกรณียกิจ เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านพักผู้สูงอายุ ฯ 23 ส.ค. 60 เวลา 09.00น. ณ ประเทศญี่ปุ่น
พระราชกรณียกิจ เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านพักผู้สูงอายุ ฯ 23 ส.ค. 60 เวลา 09.00น. ณ ประเทศญี่ปุ่น 2560-08-23 08:37:00 |
ศ.นพ.ทากาอากิ ชิน ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ 22 ส.ค. 60 18.00 น. ณ ประเทศญี่ปุ่น
ศ.นพ.ทากาอากิ ชิน ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ 22 ส.ค. 60 18.00 น. ณ ประเทศญี่ปุ่น 2560-08-22 08:35:00 |
จัดอบรมหลักสูตร การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์
จัดอบรมหลักสูตร การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ 2560-08-21 04:36:00 |
ประกาศรางวัลโครงการประกวดอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร(เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช)
ประกาศรางวัลโครงการประกวดอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร(เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช) 2560-08-17 03:42:23 |
ชีวิตนักวิจัยไทยที่ขั้วโลกใต้ 2559
ชีวิตนักวิจัยไทยที่ขั้วโลกใต้ 2559 2560-08-16 08:49:23 |
อบรมอินโฟกราฟิกส์และเพาะเลี้ยง
อบรมอินโฟกราฟิกส์และเพาะเลี้ยง 2560-08-09 02:53:00 |
กิจกรรม “Show & Share 2017: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”
กิจกรรม “Show & Share 2017: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” 2560-07-26 04:13:16 |
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การสัมมนาความร่วมมือกับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปี 2560
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การสัมมนาความร่วมมือกับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปี 2560 2560-07-25 08:42:00 |
ค่ายอิคคิวซัง 3 “นำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากกิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานประจำปี ๒๕๖๐” ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ค่ายอิคคิวซัง 3 “นำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากกิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานประจำปี ๒๕๖๐” ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 2560-07-07 08:18:09 |
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารจัดการระบบไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบอย่างยั่งยืน  (กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารจัดการระบบไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบอย่างยั่งยืน (กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม) 2560-07-07 08:08:12 |
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์วิจัยไอออนหนัก จีเอสไอ เฮล์มโฮลทซ์ เมืองดาร์มชตัดท์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์วิจัยไอออนหนัก จีเอสไอ เฮล์มโฮลทซ์ เมืองดาร์มชตัดท์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 2560-07-07 07:45:47 |
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ 67 และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ 67 และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 2560-07-04 05:19:20 |
อบรมเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาความร่วมมือของบุคลากร
อบรมเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาความร่วมมือของบุคลากร 2560-05-18 07:36:40 |
การติดตาม ตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
การติดตาม ตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2) 2560-03-31 05:13:00 |
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาอปุกรณ์และบริการ Internet of Things (IoT) ด้วย NETPIE”
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาอปุกรณ์และบริการ Internet of Things (IoT) ด้วย NETPIE” 2560-03-27 08:34:00 |
เสวนาจากขั้วโลกใต้ถึงไทย
เสวนาจากขั้วโลกใต้ถึงไทย 2560-03-24 05:36:22 |
การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที 2560
การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที 2560 2560-03-21 09:45:30 |
ค่ายการเรียนรู้นักเรียนออทิสติก
ค่ายการเรียนรู้นักเรียนออทิสติก 2560-02-24 07:05:14 |
การประยุกต์ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียน สำหรับนักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว
การประยุกต์ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียน สำหรับนักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว 2560-02-22 10:12:03 |
การพัฒนานักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
การพัฒนานักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ 2560-02-22 09:29:00 |
ลงนาม National e-Science Infrastructure Consortium MOU
ลงนาม National e-Science Infrastructure Consortium MOU 2560-02-06 06:29:39 |
ความร่วมมือของสถาบันวิจัย-สถาบันการศึกษาไทยกับ CAS
ความร่วมมือของสถาบันวิจัย-สถาบันการศึกษาไทยกับ CAS 2560-02-06 04:15:13 |
การสนับสนุนบุคคลไปศึกษาระดับปริญญโท-ปริญญาเอก ณ UCAS
การสนับสนุนบุคคลไปศึกษาระดับปริญญโท-ปริญญาเอก ณ UCAS 2560-02-06 03:45:00 |
i-CREATe 2016
i-CREATe 2016 2560-02-05 05:12:00 |
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2560-02-01 08:04:10 |
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 2560-02-01 07:18:01 |
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล PBL using ICT
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล PBL using ICT 2560-02-01 06:48:57 |
ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558
ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558 "พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที" 2560-01-30 07:45:16 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม 2560-01-30 07:08:22 |
สัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
สัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ 2560-01-30 07:01:31 |
ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน”
ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” 2560-01-30 06:48:55 |
การอบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
การอบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2) 2560-01-25 05:13:00 |
ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗)
ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗) "การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที" 2560-01-20 08:22:13 |
ค่ายอิคคิว 3
ค่ายอิคคิว 3 "Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์" และอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ 2560-01-20 06:57:14 |
โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์น้องสามเณร (โรงเรียนพระปริยัติธรรม)
โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์น้องสามเณร (โรงเรียนพระปริยัติธรรม) 2560-01-20 06:49:10 |
สัมมนา “โครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม”
สัมมนา “โครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม” 2560-01-20 02:58:36 |
กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” และถอดบทเรียนกิจกรรมไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” และถอดบทเรียนกิจกรรมไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 2560-01-20 02:57:00 |
อบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Scratch และ MS Logo”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน
อบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Scratch และ MS Logo”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน 2560-01-20 02:16:32 |
การคัดเลือกนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์
การคัดเลือกนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ 2559-12-21 09:15:59 |
เกี่ยวกับโครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
เกี่ยวกับโครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 2559-12-21 07:31:08 |
ทำไมสนใจทำวิจัยที่ทวีปแอนตาร์กติก
ทำไมสนใจทำวิจัยที่ทวีปแอนตาร์กติก 2559-12-20 06:29:38 |
การติดตาม ตรวจเยี่ยม และกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
การติดตาม ตรวจเยี่ยม และกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1) 2559-12-19 05:13:00 |
โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2559-12-19 04:56:56 |
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 2559-12-14 03:49:00 |
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 2559-12-13 03:49:00 |
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย 2559-12-09 03:49:00 |
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" เรือนจำพิเศษมีนบุรี วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 2559-12-08 07:56:09 |
ตรวจเยี่ยมกิจกรรม e-commerce โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ตรวจเยี่ยมกิจกรรม e-commerce โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 2559-12-08 03:49:00 |
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน 2559-12-02 03:49:00 |
จัดอบรมทักษะอาชีพ การผลิตสื่อเคลื่อนไหว โดยใช้ Stop motion, Motion Graphic, Animation การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน
จัดอบรมทักษะอาชีพ การผลิตสื่อเคลื่อนไหว โดยใช้ Stop motion, Motion Graphic, Animation การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน 2559-11-29 07:59:18 |
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ”
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ” 2559-08-26 09:04:00 |
อบรม e-commerce วันที่ 25-27 สิงหาคม 2559
อบรม e-commerce วันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 2559-08-25 10:47:00 |
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างไทย - ลาว
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างไทย - ลาว 2559-08-05 05:13:00 |
การอบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
การอบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1) 2559-07-26 05:16:00 |
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกูวิง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกูวิง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2559-07-24 08:26:00 |
การประชุมไทย – ลาว ครั้งที่ 3
การประชุมไทย – ลาว ครั้งที่ 3 2559-07-23 05:16:00 |
การนำคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาและนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559
การนำคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาและนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 2559-07-04 07:28:36 |
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ จ.ศรีสะเกษ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ จ.ศรีสะเกษ 2559-06-21 09:52:00 |
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ 2559-06-21 09:52:00 |
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 2559-06-21 09:52:00 |
การอบรม เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล ทดสอบผลการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์
การอบรม เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล ทดสอบผลการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 2559-06-04 09:44:00 |
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส 2559-05-05 08:11:00 |
การอบรมกิจกรรม
การอบรมกิจกรรม "Digital Classroom" 2559-05-03 10:27:00 |
การประชุมไทย – ลาว ครั้งที่ 2
การประชุมไทย – ลาว ครั้งที่ 2 2559-04-07 05:16:00 |
การประชุมความร่วมมือกับวิทยาลัยในสังกัด สอศ. (ครั้งที่ 3)
การประชุมความร่วมมือกับวิทยาลัยในสังกัด สอศ. (ครั้งที่ 3) 2559-04-02 08:38:00 |
การประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2559-03-21 09:52:00 |
การประชุมไทย – ลาว ครั้งที่ 1
การประชุมไทย – ลาว ครั้งที่ 1 2559-01-22 05:16:00 |

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น"โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538

ดูทั้งหมด