resize สัมมนาความร่วมมือกับวิทยาลัยในสังกัด สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

             มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดงานสัมมนาความร่วมมือกับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปี 2560 ในวันที่ 11 กันยายน 2560

 

            มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ เปิดโอกาสให้วิทยาลัยพี่เลี้ยง และโรงเรียน ได้วางแผนการทำงานร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าวมีครูจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม และอาจารย์จากวิทยาลัยพี่เลี้ยง รวมจำนวน 41 รูป/คน จาก 9 โรงเรียนและ 8 วิทยาลัย รายชื่อวิทยาลัย ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาบุคลกรและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ในจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 8 แห่ง

ได้แก่

            วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

            วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

            วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

            วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

            วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

            วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

            วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น"โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538

ดูทั้งหมด

จดหมายเหตุดิจิทัลมูลนิธิ