resize กิจกรรม “SMART SCHOOLS OUTLET : Local to Global Pride 2019” - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดกิจกรรม “SMART SCHOOLS OUTLE : Local to Global” เตรียมเยาวชน…สู่การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการใช้ ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ขึ้นในงานประชุมวิชาการ สวทช.ครั้งที่ 15 หรือ NAC2019 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยในงานดังกล่าวได้ร่วมจัดกิจกรรมดังนี้ 1.จัดอบรมต่อยอดความรู้ “การขายสินค้าออนไลน์ผ่าน SHOPEE” และต่อยอดความรู้และทักษะการเพิ่มมูลค่า Creative Story ให้กับกลุ่มครู นักเรียน ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 2. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ทำงานร่วมกับโรงเรียน เช่นปราชญ์ชุมชน จัดแสดงสินค้าชั้นนำ (premium) และจำหน่ายสินค้าในงาน NAC และอบรมเชิงปฏิบัตการแบบมีส่วนร่วม (DIY ) เช่น “ภูมิปัญญาผ้าคราม” โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร "ผ้าปักมือดีดอย" โดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย “เส้นดายกะปลายเข็ม” โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน "มัดย้อมหลากสี" โดยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี และ "DIY กรอบไม้ By คนโสตฯ" โดยโรงเรียนโสตทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ และการเพ้นท์หินและให้บริการนวดดัดจัดสรีระที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยกลุ่มนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี และคลีนิค ICT : E- Commerce เช่น การถ่ายภาพ การถ่าน clip เพื่อทำ viral marketing การซ่อมแซมหรือการเสริมสวยหน้าร้านออนไลน์ ฯลฯ โดย ทีมพี่เลี้ยงจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ. กิจกรรมดังกล่าวมีจำนวนร้านค้ามีมาร่วมออกร้าน รวม 21 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียน 19 แห่ง เครือข่ายพี่เลี้ยง 2 แห่งมียอดจำหน่ายสินค้า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 130 คน ประกอบด้วครู 56 คน นักเรียน 62 คนจาก 19 โรงเรียน พี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้ประกอบการ และทีมนักวิชาการจาก CCDKM มสธ.ร่วมเปิดคลิกนิกให้คำปรึกษาด้าน e-commerce รวม 12 คน

facebook | คลิก

โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.

      เนื่องจาก โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านอาชีพ ดูทั้งหมด

ส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.