โปสเตอร์ 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

กำหนดการงานสัมมนา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

แผนที่เดินทางมาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย