TH  |  EN

12 อัจฉริยะ อารยเกษตร”โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์๕๖

1. ชื่อเรื่องภาษาไทย โคกหนองนโมเดล โดยใช้ IoT (Internet of Things)
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Khok Nong Na Model by Internet of Things
2. ชื่อผู้เขียน.
   1) นายเวชพิสิษฐ์ สหัสภูริพัฒน์ ระดับชั้น ม.6
2) นายชัยโรจน์ สหัสภูริพัฒน์ ระดับชั้น ม.6
3) นายคชรัตน์ ภิญโยขวัญ ระดับชั้น ม.6
4) นายสิทธิเดช แสวงแก้ว ระดับชั้น ม.5
3. บทคัดย่อ: (บทคัดย่อ (Abstract).
   โครงงานเรื่อง โคกหนองนาโมเดล โดยใช้ IoT (Internet of Things) นี้เป็นการศึกษาค้นคว้าการพัฒนาต่อยอดจากเกษตรทฤษฎีใหม่สู้โคก หนอง นา โมเดล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตรที่หลากหลาย เกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยใช้ระบบอัตนมัติในการควบคุมการทำงานเขียนโค้ดผ่านบอร์ด Kidbright และควบคุมการทำงานโดยตั้งเวลาเปิดและปิด ผ่าน Internet of Things โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างระบบควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติ ระบบตรวจจับสัตว์และคนที่เข้าออกพื้นที่โคกหนองนา ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ และใช้โดรนในการให้ปุ๋ยและไล่ศัตรูพืช จากผลการทดสอบระบบควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติเมื่อความชื้นในดินมีค่าต่ำกว่าที่กำหนดระบบจะดูดน้ำเพื่อใช้รดน้ำพืชผักได้เมื่อความชื้นมีคำมากพอระบบจะหยุดทำงาน ระบบตรวจจับคนและสัตว์ที่เข้าออกพื้นที่โคกหนองนาเมื่อมีคนและสัตว์เข้าออกจะมีสัญญาณฟแจ้งเตือนและจะแจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชั่น Line ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติเมื่อความเข้มแสงต่ำไฟจะเปิดดยอัตนมัติและจะปิดเองเมื่อมีแสงสว่างมาก และใช้โดรนในการให้ปุ้ยและไล่ศัตรูพืชสามารถใช้ไล่ศัตรูพืชในโคกหนองนาโมเดลของโรงเรียนได้คำสำคัญ : โคกหนองนา Internet of Things ทฤษฎีใหม่