TH  |  EN

18 โอมเพี้ยง!!! กลิ่นจงหายไป โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โครงงาน โอมเพี้ยง!!! กลิ่นจงหายไป Snuff fades
นางสาวจิรนันท์ สังเกตุใจ นางสาวณิชางค์มัจฉา และนางสาวดุจกมล หว่างป้อ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ.

บทคัดย่อ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อได้แบบจำลองที่มีประสิทธิภาพในการลดกลิ่นในห้องน้ำ เพื่อศึกษาและพัฒนา
แบบจำลองโครงงานโอมเพี้ยง! ลิ่นจงหายไป ที่การประยุกต์ใช้เซนเซอร์กับบอร์ต KdBight โดยที่ตันแบบโอมเพี้ยง!! กลิ่น
จงหายไป จะมีเซนเซอร์ MQ-136 ตรวจวัดแก๊สไฮโตรเจนซัลไฟต์ เมื่อมีค่ากลิ่นเกินกว่าที่เรากำหนด จะมีการพ่นกลิ่นมะกรูด
ออกมา และมีการเก็บค่าแก๊สไฮโตรเจนซัลไฟต์ใน IFI/ เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดการพ่นกลิ่นมะกรูตออกมา
คำสำคัญ : เซนเชอร์ IFT!T Kidbright แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ กลิ่นมะกรูด