TH  |  EN

23 Smart farm โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

ชื่อโครงงาน (smart farm)
นาย มาลีกี มะแซจือนารง ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 5.
นาย นาวาวี บาโงสะตู ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 5
นาย มูฮัมหมัดอนัส เด็ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 5
ครูที่ปรึกษา นายอีหมาด คาเร็ง
สถานที่ศึกษา โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
บทคัดย่อ
รูปแบบโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มไก่ เพื่อสามารถบริหารจัดการกับงานที่เหมาะสมกับการทำงาน และเพื่อช่วยลแรงานอีกด้วย จัดเก็บข้อมูล ให้เป็นระบบระเบียบ และค้นหาได้สะดวกรวดเร็วและเพิ่มความสะดวกในการทำงานของเรา การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานในฟาร์ม นี้ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้โปรแกรม บอร์ด (kidbright) ในการจัดการฐานข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล จากการพัฒนาระบบว่าระบบสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน เช่น ระบบจัดการให้อาหาร ระบบการให้น้ำ ระบบการระบายอากาศ ระบบเปิดปิดไฟในฟาร์ม ระบบการล้างมูลของไก่ นอกจากนี้ โครงงาน ฟาร์มเลี้ยงไก่อัตโนมัติ จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ยุ่งอยากในการเลี้ยงดูและประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา
โครงงานฟาร์มเลี้ยงไก่อัตโนมัตินี้เป็นโครงงานสมัยใหม่โดยที่พัฒนาระบบเพื่อสั่งการผ่านเทคโนโลยีได้ ไม่เสียเวลา ลดกำลังแรงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผลปรากฎว่า โครงงาน ฟาร์มเลี้ยงไก่อัตโนมัติสามารถใช้งานได้จริง โดยวิธีทำงานจะสั่งผ่าน kidbright แล้วส่งข้อมูลไปที่ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโครงงานนี้ เพื่อสั่งการให้ฟาร์มเลี้ยงไก่อัตโนมัตินี้ทำงานตามข้อมูลที่ได้รับ