TH  |  EN

26 หุ่นยนต์ขนส่งทางการแพทย์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

หุ่นยนต์ขนส่งทางการแพทย์ Medical transport robot
จัดทำโดย : นายสหรัถ แวชู นายนาวิน หอมจู นายณัฐพล ทองบุญ และ นายสมิทธิ์ ประยงค์แย้ม
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส Premyuda2526@hotmail.com
บทคัดย่อ.
ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่นักนวัตกรทั่วโลกไม่
หยุดคิดคันนวัตกรรมที่ทำหน้าที่ป้องกันการติดเชื้อ รวมถึง หุ่นยนต์ขนส่งทางการแพทย์ (Medical transport robot) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อลดการสัมผัสที่ไม่จำเป็นกับผู้ป่วย ลดอัตราการติดเชื่อ ลดความเสี่ยงจากผู้ป่วย และเพื่อแบ่งเบา
ภาระของบุคลากรทางการแพทย์ การทำงานจะขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์ ไปยังเตียงผู้ป่วย รวมทั้งการนำกลับโดยการบังคับ
ผ่านมือถือ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ พ่นเจลแอลกอฮอล์ แล้วแจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ กล้องวงจรปิดสามารถติดต่อ
สอบถามอาการของผู้ป่วยได้ตลอดเวลา จากผลการทดลอง สรุปได้ว่ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ทำงานได้ถูกต้องและแม่นยำ
ตามที่กำหนด ทั้งการแจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ และ การสอบถามข้อมูลผ่านกล้องวงจรปิด