TH  |  EN

28 ระบบการพ่นน้ำในโรงเรือนเห็ดแบบแนวตั้ง โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

โครงงาน : ระบบการพ่นน้ำในโรงเรือนเห็ดแบบแนวตั้ง Vertical Mushroom Plant Water Spraying System
จัดทำโดย นางสาวรุ่งทิวา พูนประโคน นางสาวชิรญาณ์ ประเสริฐ นายสุตนันท์ ตุยาใส และนายศรัณยู หวัดสูงเนิน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ
admin@rpk51.ac.th

บทคัดย่อ

ในการจัดทำโครงงานออกแบบระบบการพ่นน้ำในโรงเรือนเห็ดแบบแนวตั้ง เพื่อแก้ปัญหาให้นักเรียนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดที่มีภาระงานและไม่มีเวลามาดูแสโรงเรือนเห็ด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโรงเรือนเห็ดระบบพ่นน้ำแบบแนวตั้ง และเพื่อศึกษาการนำบอร์ด Kidbright มาใช้ในการควบคุมระบบการพ่นน้ำแบบแนวตั้ง มีกระบวนการทำงานโดยวัดความชื้นภายในโรงเรือนเห็ดด้วยเซ็นเซอร์ตามคำสั่งที่กำหนดในคำสั่งจากบอร์ด Kidbright และใช้แปพลิเคชั่น Blink เพื่อดูการทำงานของระบบพ่นน้ำในโรงเรือนเห็ดพบว่า ระบบสามารถทำงานตามเงื่อนไขที่ต้องการและบรร วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เมื่อเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ดสูงเกินกว่า 30 องศาเซลเซียส จะสั่งให้ระบบพ่นน้ำแนวตั้งทำงาน และเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส จะสั่งให้ปั๊มน้ำหยุดการทำงานและพบว่าจาการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและครอบคลุมทั้งโรงเรือนเห็ด จะได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นและลดภาระในการดูแลโรงเรือนเห็ดของนักเรียน