resize ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกูวิง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

              วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกูวิง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน

2.เพื่อศึกษาสถานภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของโรงเรียน

3. เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับทางโครงการฯ 

facebook: คลิก


รูปภาพ

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9