resize การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที 2560 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ร่วมจัด การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism” ครั้งที่ 3 ปี 2560

         โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓ แห่งร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในพื้นที่ 4 ภาค ได้แก่

         ๑) ภาคเหนือ: จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก วันที่ 20 มกราคม 2560

         ๒) ภาคกลางและภาคใต้: จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 และ

         ๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 1 มีนาคม 2560

         ทั้งสามภูมิภาคมีครู นักศึกษาครู และอาจารย์ราชภัฏ ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 93 เรื่อง 221 คน มีผลงานผ่านเกณฑ์เพื่อนำเสนอผลงาน จำนวน 75 เรื่อง 152 คน และมีผลงานได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย รวม 52 เรื่อง 121 คน ดูผลงานเด่น และประกาศผลการประกวดที่ คลิก


ภาพการประกวด ภาคกลางและภาคใต้

 • NRN_0003
 • NRN_0036
 • NRN_0041
 • NRN_9453
 • NRN_9454
 • NRN_9497
 • NRN_9502
 • NRN_9512
 • NRN_9517
 • NRN_9521
 • NRN_9536
 • NRN_9541
 • NRN_9550
 • NRN_9554
 • NRN_9598
 • NRN_9815ภาพการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 • IMG_2776
 • IMG_2782
 • IMG_2783
 • IMG_2784
 • IMG_2787
 • IMG_2788
 • IMG_2791
 • IMG_2801
 • IMG_2803
 • IMG_2807
 • IMG_2810
 • IMG_2815
 • IMG_2821ภาพการประกวด ภาคเหนือ 

 • IMG_0100
 • IMG_0107
 • IMG_0126
 • IMG_0148
 • IMG_0149
 • IMG_0165
 • IMG_0171
 • IMG_0201
 • IMG_0292
 • IMG_0302
 • IMG_0323
 • IMG_0342
 • IMG_0381
 • IMG_0462

<


โครงการการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project based-Learning using ICT)

       “กล่าวกันว่า ขณะนี้และต่อไปข้างหน้า สถานที่ต่างๆ ในโลกจะเข้าใกล้กันมากขึ้น ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่สาเหตุเพราะเปลือกโลกหดเข้ามาใกล้กัน แต่ว่าเกิดจากความรวดเร็ว...  ดูทั้งหมด