resize รายงานโครงการ National e-Science Infrastructure Consortium ปี 2556 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายงานโครงการ National e-Science Infrastructure Consortium ปี 2556

รายงานโครงการ National e-Science Infrastructure Consortium ปี 2556 เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณที่มี ความจุข้อมูลสูง และมีสมรรถนะในการคำนวณที่รวดเร็ว สำหรับการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากที่เกิดจากการทดลอง และเพื่อให้ การลงทุนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น หน่วยงานต่างๆ จึงเห็นว่าระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ควรได้รับการ พัฒนาขึ้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำหรับรองรับการวิจัยสาขาอื่นๆ ด้วย