resize โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เนื่องจาก โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านอาชีพ ให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้ และ/หรือ ส่งเสริมให้นักเรียนทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกอาชีพและจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน พบว่า ส่วนใหญ่ช่องทางการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว มักจำกัดเฉพาะพื้นที่ เช่น การออกบูธแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน การฝากขายกับร้านในตัวเมือง วางจำหน่ายที่ศูนย์โอทอป การรับผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าสั่ง เป็นต้น

           ทั้งนี้ ในปี 2559 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมดำเนินงาน“โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ขึ้น เพื่อประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของโรงเรียนหรือชุมชน สนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับครู นักเรียน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ ช่วยในการสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน ครอบครัว ชุมชน และเกิดการพัฒนาผู้เรียนด้านการทำธุรกิจออนไลน์ได้

            ผลการดำเนินงานในระยะที่ 1 (ปี 2559) ได้ดำเนินกิจกรรมนำร่องกับโรงเรียน 5 แห่ง โดยได้จัดอบรม ให้คำปรึกษาในพื้นที่ ส่งเสริมการโฆษณาสินค้าออนไลน์ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง พบว่าครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ และมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้ ดังนั้น ในปี 2560 - 2561 จึงวางแผนขยายผลการดำเนินงานไปยังโรงเรียนต่างๆ ใน 4 ภูมิภาค โดยขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จะประสานศูนย์ดิจิทัลชุมชน / ศูนย์ไอซีทีชุมชนในพื้นที่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ในการดำเนินงานโครงการ และคาดหวังว่าจะได้กรณีตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำธุรกิจกิจออนไลน์ในโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน ครอบครัว และชุมชน ตามบริบทของโรงเรียนและพื้นที่

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์

3. ขยายผลการไปยังโรงเรียนที่มีความพร้อมในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 2-3 ภูมิภาคๆ ละ 8-10 โรงเรียน

4. จัดทำหลักสูตร หรือบทเรียน หรือกรณีตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำธุรกิจกิจออนไลน์ในโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมให้กับโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย: โรงเรียน ทสรช. ในภูมิภาคต่างๆ ประมาณ 10-13 โรงเรียน ซึ่งเป็นที่มีความพร้อมดังนี้

1. มีกิจกรรมการส่งเสริมด้านอาชีพ และส่งเสริมการผลิตสินค้าที่หลากหลายภายในโรงเรียนอยู่แล้ว

2. ที่ตั้งของโรงเรียน ที่มีความเป็นไปได้ในการบริการขนส่งสินค้าจากโรงเรียนไปให้ลูกค้า(พิจารณาจากการมีบริษัทที่ให้บริการขนส่งสินค้าในพื้นที่ และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง)

3. โรงเรียนมีการประสานการทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่

โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.

      เนื่องจาก โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านอาชีพ ดูทั้งหมด

ส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.