resize เกี่ยวกับโครงการ Project based Learning using ICT - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project based-Learning using ICT)

       “กล่าวกันว่า ขณะนี้และต่อไปข้างหน้า สถานที่ต่างๆ ในโลกจะเข้าใกล้กันมากขึ้น ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่สาเหตุเพราะเปลือกโลกหดเข้ามาใกล้กัน แต่ว่าเกิดจากความรวดเร็ว ความสะดวกในการเดินทางและการสื่อสารโทรคมนาคมในปัจจุบัน ทำให้คนไปมาหาสู่กันได้อย่างใกล้ชิด แม้จะอยู่กันคนละมุมโลกก็ยังมีความคิดที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นถ้าหากไม่พัฒนาความรู้ความสามารถของเราเองแล้ว เราก็คงไม่สามารถอยู่ได้อย่างเป็นสุขในสังคมอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงฉับไวในหลายๆ ด้าน”

พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การบรรยายหัวข้อ แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในทศวรรษหน้า

วันที่ 23 กันยายน 2552

ความเป็นมา

       “การใช้ไอซีทีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism)” เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการสร้างชิ้นงานที่มีความหมายต่อตนเอง เริ่มจากวางแผนคิดชิ้นงานหรือผลผลิต ขณะที่ลงมือปฏิบัติก็จะเกิดปัญหาให้แก้ไข ขณะเดียวกันก็ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือให้นักเรียนสร้างชิ้นงานที่หลากหลาย กระบวนการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญ ได้แก่ ทักษะการคิด การสื่อสาร การปัญหา การใช้ไอซีที และทักษะชีวิต ไปพร้อมๆ กัน เป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21

       ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ เล็งเห็นว่า การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน จึงสนับสนุนให้ครูในโครงการฯ ได้ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ตั้งแต่ปี 2547 กระทั่งปัจจุบันได้ขยายผลไปยังอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย โดยจัดอบรม และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ครูในโรงเรียน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และนักศึกษาครู สามารถใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการได้
 • ร่วมกันสร้างสรรค์เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • ศึกษาวิจัยต่อยอดวิธีการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้แบบโครงการ


 • 10351729_328557540647096_6784422357177334989_n
 • DSCN0132
 • DSCN2079
 • IMG-01
 • IMG_1324
 • IMG_1448
 • IMG_2668
 • IMG_3332