resize จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ” - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

              มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาราคา ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ” ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2559

              การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ eDLTV จัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ” ดำเนินการในระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูนำสื่อ eDLTV ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยเฉพาะในรายวิชาที่ครูไม่ถนัด ในกิจกรรม/เรื่องที่ขาดครู หรือนำไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนได้อย่างเหมาะสม และคาดหวังว่าจะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามบริบทของโรงเรียนที่จะเป็นตัวอย่างเผยแพร่ต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 โรงเรียน รวมทั้งหมดจำนวน 88 รูป/คน

กิจกรรมการอบรม มีดังนี้

1. การเตรียมความพร้อม: ดำเนินการ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งหมด 9 รูป เพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงาน นิเทศและติดตามประเมินผล กลุ่มที่ 2 พี่เลี้ยงและผู้ประสานงาน โรงเรียนละ 2 รูป/คน รวมทั้งหมด 18 รูป/คน เพื่อแนะนำและฝึกปฏบัติให้กับครูพี่เลี้ยง และผู้ประสานงานในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือครูที่เข้ารับการอบรมในการนำสู่การปฏิบัติที่โรงเรียน หลังจากการอบรม

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ: ดำเนินการในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมใบบันทึกกิจกรรม 3 กิจกรรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV ในการจัดการเรียนรู้ นำสู่การปรับแผนการสอนตามแนวการสอนที่ครูได้ประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV ไปใช้ตามบริบทของการสอนและบริบทของโรงเรียน การเขียนเรียงความเรื่องเล่าจากการเรียนรู้ และการจัดทำบทดำเนินเรื่อง เพื่อจัดทำ VDO Clip เรื่องเล่าการเรียนรู้หรือการประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอนของครู นักเรียน และโรงเรียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมอยู่ในระดับมาก

3. การนำสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน: ดำเนินการในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะวิทยากรได้จัดเป็น 3 กลุ่ม ลงพื้นที่โรงเรียน ให้คำแนะนำครูเพื่อให้ครูและช่วยเหลือในการติดตั้งอุปกรณ์และสื่อ eDLTV การประยุกต์ใช้สื่อ การสืบค้น และการปฏิบัติการสอนด้วยแผนการสอนที่ครูจัดทำขึ้นระหว่างการอบรมในห้องเรียนและพื้นที่จริง คณะวิทยากรได้ลงพื้นที่ครบทั้งหมด 9 โรงเรียน และครูสามารถปฏิบัติการสอน โดยประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV ในกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

facebook: คลิก


รูปภาพ

  • 1
  • 10
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9