resize ค่ายอิคคิวซัง 1 ปีที่ 5 (2560-2561) ภาคกลาง - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

             มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดค่ายอิคคิวซัง 1 เรื่อง Arduino Programming Basic Course ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี

            มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ในการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ต่อไป

            ซึ่งกิจกรรมค่ายอิคคิวซังดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 73 รูป/คน ประกอบด้วย คณะครู 8 รูป/คน สามเณร 45 รูป จาก 4 โรงเรียน และนักศึกษา 20 คน

ดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

คลังภาพ : คลิก


รูปกิจกรรม

  • 1
  • 10
  • 16
  • 18
  • 20
  • 23
  • 26
  • 28
  • 5