resize การประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี       เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 /2561 ว่ามีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา โรงเรียนจำเป็น ต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนต่อไป

ผลการติดตามการดำเนินงาน

แผนเร่งด่วนและแผนระยะสั้นปี 2561 -2562  จัดหาแหล่งน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน และชุมชน
• โรงเรียน ตชด. มีบ่อบาดาล และ ระบบน้ำประปาสำเร็จรูปแล้ว
• โรงเรียน ตชด และชุมชนพื้นราบรอบโรงเรียน 20 หลังคาเรือน มีน้ำบริโภคและอุปโภคเพียงพอต่อความต้องการ
• โรงเรียนและชุมชนมีการวางแผนจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารน้ำร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนแผนระยะยาว ปี 2562 -2564 โครงการสมุนไพรรักษ์น้ำ Herbs for Healthy Water (เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งต้นน้ำชุมชน ให้สะอาดปราศจากสารปราบศัตรูพืช )

• ให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรและส่งเสริมการปลูกขมิ้นชันระหว่างร่องแปลงยางพารา
• จัดตั้งกลุ่ม นักวิทย์รุ่นเยาว์รักษ์สิ่งแวดล้อม (Young Smart Scientist) ในโรงเรียน ตชด.
• เตรียมจัดหาระบบกรองน้ำที่สะอาดเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน ให้กับชุมชนต้นน้ำ

แผนการดำเนินงานต่อไป
1. ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชน สามารถบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง
2. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรปลอดภัยครบวงจร และการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างรายได้ และแรงจูงใจในการทำเกษตรแบบปลอดภัยโดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 หน่วยงาน
1) มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ
2) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
6) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
7) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโสม
8) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
9) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
10) ชุมชนบ้านเทพภูเงิน

Facebook |  คลิก