TH  |  EN

นักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ของสถาบันเซิร์น เดซี และจีเอสไอ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ

   เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบันเซิร์น เดซี และจีเอสไอ ประจำปี พ.ศ. 2561 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ขอรับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ

   องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) สมาพันธรัฐสวิส สถาบันเดซี และ สถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุน เพื่อพระราชทานให้แก่ ครูสอนฟิสิกส์ นิสิต นักศึกษา ในสาขาฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ณ สถาบันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเป็นฝ่ายเลขานุการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษาเป็นขั้นตอนสุดท้าย สำหรับปี พ.ศ. 2561 มีนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของเซิร์น เดซี และจีเอสไอ รวมจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน 4 คน ครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน 2 คน นักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี จำนวน 4 คน และนักศึกษาภาคฤดูร้อนจีเอสไอ จำนวน 2 คน

รายนามนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ของสถาบันเซิร์น เดซี และจีเอสไอ ประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น

1. นายสรวิชญ์ ใหม่ชุ่ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. นายวรินท์ แพททริค แม็คเบลน มหาวิทยาลัยมหิดล

3. นายจิรพนธ์ เย็นพระพาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. นายนรงฤทธิ์ สมใจอุไรกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น

1. นายณัฐวินทร์ โช โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

2. นางศรุตยา ลุนสะแกวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี

1. นายณัฐจักษ์ พลเสน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. นายภราดา ปรางค์ชัยกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. นายธนกฤต มามี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. นายแบรนด์ดอน กานต์ แคนทะเลย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ

1. นายกันต์ภิสิฏฐ์ โกสุมศุภมาลา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. นายกีรติ กีรติกานต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์