TH  |  EN

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เครดิตโดย : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
link original : คลิก 

เมื่อ : วันที่ 7 มี.ค. 2561
สถานที่ : ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดโดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกับ สวทช. และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


       เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ที่ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี เพื่อเป็นศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบบครบวงจร หรือ One Stop Service มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านโรคเต้านม เพื่อให้บริการผู้ป่วยทั้งด้านการส่งเสริม, การเฝ้าระวังโรคในระยะเริ่มแรก และการวินิจฉัย และรักษาแบบครบวงจร เน้นให้บริการผู้ป่วยใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง
     โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการให้บริการของศูนย์ฯ และผลงานนวัตกรรมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ (mini CT scan) ขนาดเล็ก เครื่องแรกของโลก ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ออกแบบและพัฒนาร่วมกัน จุดเด่น คือ มีขนาดเล็ก วางในห้องผ่าตัดได้ เมื่อแพทย์ผ่าตัดชิ้นเนื้อผู้ป่วยแล้ว สามารถส่งตรวจได้ทันที ให้ผลการตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำสูง โดยเป็นเครื่องต้นแบบที่ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นแล้ว สามารถพัฒนาต่อยอดไปใช้ทางการแแพทย์ด้านอื่นได้ เป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือกันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการผลักดันให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีให้สามารถนำไปใช้ในวงกว้าง และผลักดันเข้าสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป