ชุดกิจกรรม “รู้รับ…ภัยพิบัติทางธรรมชาติ”

ชุดกิจกรรม “รู้รับ…ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เข้าใจถึงสาเหตุการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟ, ระเบิด, สึนามิ, พายุ, อุทกภัย

Cover NEWCreate edit 09 08 57

>>>> Downlaod <<<<

หนังสือ พระราชอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไอทีเฉลิมพระเกียรติ ๑ – ๔ มิถุนายน ๒๕๓๘ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

4

>>>> Download  <<<<<

หนังสือ รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

หนังสือ รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

cover-speech

หนังสือการ์ตูน ปังปอนด์ “ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที”

หนังสือการ์ตูน ปังปอนด์ “ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที”  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

9

<<<<<  Download >>>>>

Connect the World: Empowering People using ICT” หรือ “ไอซีที สานโลกกว้าง สร้างพลังมวลมนุษย์”

คณะทำงานจัดทำผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในงาน ITU TELECOM ASIA 2008 ได้ค้นคว้า รวบรวม และเรียบเรียงสาระข้อมูล นำเสนอในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1) พระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษา และเทคโนโลยี  2) พระราชประวัติ  3) ความสนพระราชหฤทัยด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์  4) ความสนพระราชหฤทัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  5) พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนา 6) พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับงานด้านไอซีทีเพื่อการพัฒนา 7) พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับงานด้านไอซีทีเพื่อคนพิการ 8) รางวัลนานาชาติ แฟรงคลิน ดี รูสเวลต์ เพื่อผู้พิการ และ 9) พระราชนิพนธ์ร้อยกรองเกี่ยวกับการท่องไปในโลกกว้างเพื่อการเรียนรู้ และความรอบรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ในกาลเวลาแห่งชีวิต

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมวลเนื้อหาสาระของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ภายใต้หัวข้อ  “Connect the World: Empowering People using ICT” หรือ “ไอซีที สานโลกกว้าง สร้างพลังมวลมนุษย์”  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

6

 

หนังสือ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”

หนังสือรวบรวมพระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน
และผู้ด้อยโอกาส
ที่ สวทช. ร่วมดำเนินการ และประสานงาน สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านนายอินทร์ ซีเอ็ด บีทูเอส และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

3

<<<<< Download >>>>>

หนังสือ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” (ฉบับภาษาอังกฤษ)

หนังสือรวบรวมพระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน
และผู้ด้อยโอกาส  (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ที่ สวทช. ร่วมดำเนินการ และประสานงาน สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านนายอินทร์ ซีเอ็ด บีทูเอส และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

2-768x521-copy

<<<<< Download >>>>>

หนังสือรวมโปสเตอร์ งานสัมมนาและนิทรรศการ 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

หนังสือรวมโปสเตอร์ งานสัมมนาและนิทรรศการ 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

Cover NEWCreate edit 09 08 57

>>>> Downlaod <<<<