TH  |  EN

จัดสัมมนา“สรุปผลการวิเคราะห์การใช้บทอ่านเพื่อพัฒนาความเข้าใจ"

       มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดสัมมนา“สรุปผลการวิเคราะห์การใช้บทอ่านเพื่อพัฒนาความเข้าใจของนักเรียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความความเข้าใจในระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการวิเคราะห์การใช้บทอ่านเพื่อ พัฒนาความเข้าใจของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับรูปแบบการนำบทอ่านไปประยุกต์กับนักเรียน มีครูเข้าร่วมกิจกรรม 33 คน จาก 14 โรงเรียน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/ThaiPrincessIT/photos/?tab=album&album_id=1816389798469865&__tn__=-UC-R