TH  |  EN

PMCA Classrooms Connected

    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คุรุสภา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PMCA Classrooms Connected: A Workshop for Thai Islamic Private schools under HRH Princess-IT Project and Princess Maha Chakri Awardee (PMCA) ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม หรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับครูที่ได้รับรางวัลจาก PMCA ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการเชื่อมโยงในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง ครูและผู้บริหารโรงเรียนระหว่างประเทศอินโดนีเซียกับประเทศไทย มีผู้เข้าอบรมเป็นครูจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประเทศไทย และครูจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าอบรมรวมจำนวน 42 คน จาก 14 โรงเรียน ในการจัดอบรมดังกล่าว ได้ประสานความร่วมมือให้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และจากประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างโรงเรียนในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในประเทศไทย ร่วมกันต่อไป

facebook | คลิก