TH  |  EN

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน"

     ครูจากโรงเรียนในโครงการไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามพระราชดำริฯ จำนวน 10 คน จาก 5 โรงเรียน ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” กิจกรรมกระบวนการสร้างเครือข่ายต้นแบบ One Teachers ชายแดนใต้ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-4 ธ.ค.2562 ณ โรงแรมไดอิชิ จ.สงขลา จัดโดย องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมระหว่างครูแต่ละสังกัด โดยมีครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมอบรม 130 คน หัวข้อการอบรมได้แก่ การสร้างสรรค์งานด้วย PowerPoint, Office 365 for Education, กระบวนการการจัดการเรียนการสอนโดยต้นแบบ One Teacher และ การบรรยายพิเศษ “ครูและความฉลาดรู้ทางดิจิทัล” โดย ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

facebook  | คลิก