TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนกาวิละอนุกูล 2565

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยครูที่รับผิดชอบแต่ละโครงการได้นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2565 คณะครูที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันเตรียมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะสื่อสารและการเรียนรู้สำหรับนักเรียนออทิสติกที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่

Facebook | คลิก