TH  |  EN

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง KidBright กับ Data Science เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2563

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ เนคเทค สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง KidBright กับ Data Science เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ให้กับครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และต่อยอดทักษะการเขียนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ดสมองกล KidBright โดยการนำผลการทดลองที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับบอร์ด KidBright ต่อไป
Facebook | คลิก