TH  |  EN

ประชุมจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยพหุภาษา

           โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา” ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม Lecture 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของทั้ง 3 โรงเรียน ระดับชั้นเรียนละ 1 ห้องเรียน ซึ่งนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยดีขึ้น ในปีการศึกษา 2562 จึงได้ขยายผลการจัดการเรียนการสอนไปยังชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของทั้ง 3 โรงเรียน ระดับชั้นเรียนละ 1 ห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับประถมศึกษาได้พัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างพื้นฐานการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป จึงมีการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกันระดมสมองในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาใหักับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมทั้งเปิดโอกาสให้คณะครูที่เข้าร่วมโครงการฯ มาก่อนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาไปจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาให้สอดคล้องต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต่อไป

Facebook:ประชุมจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยพหุภาษา