TH  |  EN

จัดอบรม “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4

          มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. ร่วมจัดอบรม “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4 (ประจำปี 2562)” วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับโรงเรียนกลุ่มระยะที่ 1-3 สู่ความเป็นมืออาชีพด้วยนวัตกรรมและ ICT ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และบรรจุภัณฑ์ และพัฒนากลุ่มโรงเรียนใหม่และกลุ่มร้านค้าจากกรมราชทัณฑ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการในระยะที่ 4 โดยมุ่งเน้นการสร้างเพจร้านค้าออนไลน์ การจัดตั้งร้านค้า และการบริหารร้านค้าทั้งระบบ มีผู้เข้าอบรมรวม 201 คน ประกอบด้วย ครูและนักเรียนจากโครงการ ทสรช. เข้าร่วมอบรมจำนวน 153 คน จาก 28 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ จำนวน 48 คน จาก 24 เรือนจำ

          เครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) และ Thai-IDC (Thailand Industrial Design Center) กระทรวงอุตสาหกรรม

facebook  | คลิก