TH  |  EN

ทสรช.หนุนไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน สำนักข่าวสยามธุรกิจ

           ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศนับว่ามีความสำคัญและมีความก้าวหน้าอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนและชุมชน จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการยกระดับสินค้าโอทอปและยังเป็น การสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง ดังเช่น โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรม SMART SCHOOLS OUTLET: LOCAL TO GLOBAL เตรียมเยาวชนสู่การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ขึ้นในการประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 14 (NAC2018) ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

รองศาสตราจารย์.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเฉพาะทางการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการพัฒนาด้านอาชีพให้กับนักเรียน และมีการส่งเสริมให้นักเรียนทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกอาชีพและจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน แต่ส่วนใหญ่ช่องทางการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว มักจำกัดเฉพาะพื้นที่ เช่น การออกบูธแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน การฝากขายกับร้านในตัวเมือง วางจำหน่ายที่ศูนย์โอทอป การรับผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าสั่ง เป็นต้น   

           เพื่อเป็นการต่อยอดเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัลให้กับกลุ่มโรงเรียนดังกล่าว มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จึงได้ประสานร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีแทค และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้ ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประยุกต์ใช้ไอซีทีเข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า สนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับนักเรียน เกิดการสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน นักเรียน ครอบครัว และชุมชน อีกทั้งเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับกลุ่มดังกล่าว กิจกรรมเริ่มดำเนินการในปี 2559 ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 17 แห่ง โรงเรียนทุกแห่งสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ จำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากฝีมือนักเรียนและชุมชน ที่เป็นปราชญ์ชุมชน รวมทั้งเครือข่ายภาคีที่มีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน

นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนเผยแพร่ให้กับโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจ ตลอดจนจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดสู่ความเป็นมืออาชีพ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสเทศตามพระราชดำริฯ จึงได้จัดงาน “SMART SCHOOLS OUTLE : LOCAL TO GLOBAL” เตรียมเยาวชน…สู่การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ขึ้นในการประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 14 (NAC2018) โดยมีกิจกรรมการจัดอบรมต่อยอดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพิ่มเติมให้กับกลุ่มโรงเรียนในโครงการ ตลอดจนร่วมมือกับศูนย์หนังสือ สวทช. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ทำงานร่วมกับโรงเรียน เช่นปราชญ์ชุมชน จัดแสดงสินค้าชั้นนำ (premium) สาธิตการขายของออนไลน์พร้อมจำหน่ายสินค้าในงาน NAC รวมทั้งการจัดทำโปสเตอร์เพื่อแสดงผลงานในบูธเทอดพระเกียรติ และตัวแทนนักเรียน/ครู จากโรงเรียนที่มีผลงานเด่น 4 โรงเรียนเข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงาน การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียนในโครงการ การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ปัญญา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมมีประสบการณ์ตรงกับ “SMART SCHOOLS OUTLET : LOCAL TO GLOBAL” สู่สื่อ และสาธารณชน กิจกรรม Workshop I : ภูมิปัญญาผ้าคราม โดย กลุ่ม Young Smart Entrepreneur โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร Workshop II : ภูมิปัญญาฮ่อม โดย Young Smart Entrepreneur พี่ NAT ม่อฮ่อมแพร่ พร้อมเชิญชวนเยี่ยมชม ซื้อผลิตภัณฑ์โรงเรียนและชุมชนผ่านร้านค้าออนไลน์ รับของที่ระลึก ร่วมกิจกรรมออนไลน์จากทุกร้านค้าเพื่อรับรางวัลและส่วนลดพิเศษ และบริการนวดดัดจัดสรีระที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยกลุ่มนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี รวมถึงการร่วมกิจกรรมกับคลินิก ICT : E- Commerce เช่น การถ่ายภาพสินค้า การถ่ายคลิปสั้น ๆ เพื่อทำ Viral Marketing การพัฒนาต่อยอดหรือการเสริมสวยหน้าร้านออนไลน์ ฯลฯ โดยทีมพี่เลี้ยงอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน คือกลุ่มนักวิชาการอาสา กลุ่มผู้ประกอบการอาสา กลุ่มสื่อมวลชนอาสาทั้งไทยและต่างประเทศ และทีมพี่เลี้ยงจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ. ผู้สนใจเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม SMART SCHOOLS OUTLET: LOCAL TO GLOBAL เตรียมเยาวชนสู่การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล พบกันในการประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 14 (NAC2018) ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี รศ.ดร.กมลรัฐ กล่าว

 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://www.siamturakij.com/news/13804-ทสรช-หนุนไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน