TH  |  EN

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยา

เครดิตโดย mahhaudj
link original : https://www.youtube.com/watch?v=hTUa3I8FHhM&feature=youtu.be

     วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยา ในโครงการตามพระราชดำริฯ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนวัดนาราบวิทยา ซึ่งดำเนินงานครบ 8 เป้าหมายหลัก ปัจจุบันมี สามเณรนักเรียน 58 รูป เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ผลการทดสอบโอเน็ต คะแนนสูงกว่าสังกัด แต่ต่ำกว่าระดับประเทศ ส่วนผลการทดสอบบีเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วิชาพุทธประวัติ ธรรมะ และวินัย สูงกว่าระดับกลุ่มและใกล้เคียงระดับประเทศ ด้านสหกรณ์ ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 ประเภทโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ส่วนกิจกรรมเรียนรู้ สอนเรื่องขนมสีสวยด้วยสีธรรมชาติ และโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “เครื่องรดน้ำอัตโนมัติในโรงเพาะเห็ดนางฟ้า” ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากกิจกรรมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวประจำปี 2559 และเรื่อง “ราวตากผ้าอัจฉริยะ” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประจำปี 2560