TH  |  EN

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

    เลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านวิชาการให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2558 อาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดค่ายวิชาการให้กับโรงเรียนครองคลุม 2 จัดหวัด จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้

       • จังหวัดแพร่: ได้จัดค่ายที่โรงเรียนศรีคิรินทร์วิทยา โดยได้ให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบ LAN ผ่านการดำเนินกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์กับสามเณรในโรงเรียน

       • จังหวัดน่าน: ได้จัดค่ายที่โรงเรียน 4 แห่งได้แก่ โรงเรียนวัดบุญยืน โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม โดยมีเนื้อหาการอบรมการใช้ Google Application for Education และการพัฒนา App. บน Android ตลอดจนให้การสนับสนุนการทำงานของชุมนุมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงคอมพิเตอร์ และให้บริการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน

       กิจกรรมดังกล่าวมีอาจารย์และนักศึกษาร่วมออกค่ายจำนวน 25 คน มีครูและนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมร่วมออกค่ายจำนวน 129 รูป/คน ซึ่งนอกจากโรงเรียนจะได้รับความช่วยเหลือแล้ว ยังส่งผลให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์ รู้จักการเสียสละ การทำงานเป็นทีม และสามารถปรับตัวได้ทันกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

       เว็บไซต์: https://www.facebook.com/dhamma.it

       ภาพกิจกรรมค่ายวิชาการ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คลิกที่นี่

       วีดิโอ : –

ติดต่อได้ที่

       คุณเสาวดี คล้ายโสม

       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81814

       E-mail : info@princess-it.org