TH  |  EN

เครดิตโดย สำนักข่าวไทย
original link : คลิก

เมื่อ : วันที่  3 สิงหาคม 2559
สถานที่ : อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
จัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


         เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะผู้บริหารสถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุน “กิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท” เป็นเงิน 600,000 บาท
         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำ “กิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท” ขึ้นเพื่อสนับสนุนทุนให้นักเรียนในโรงเรียนชนบท สามเณรจากโรงเรียนในพระปริยัติธรรมได้จัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน และเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน (We By the Brain) สนับสนุนงบประมาณดำเนิน “กิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท” เป็นเงิน ปีละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งโรงเรียนกวดวิชาฯ ได้มอบทุนสนับสนุนปี 2556 (ปีที่ 1) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 และทุนสนับสนุนปี 2557 (ปีที่ 2) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ระยะเวลา 2 ปี รวมเป็นเงิน 600,000 บาทแล้วนั้นมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้จัดให้มีคณะทำงานดำเนินกิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยมีนายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ เป็นประธาน และเปิดโอกาสให้สามเณรส่งข้อเสนอโครงงานเข้าประกวด จากนั้นคณะทำงานฯ จะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีประโยชน์และมีคุณภาพในเชิงวิชาการ และส่งมอบทุนให้กับสามเณร ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำโครงงาน