TH  |  EN

การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที 2560

          มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ร่วมจัด การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism” ครั้งที่ 3 ปี 2560

         โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่งร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในพื้นที่ 4 ภาค ได้แก่

         1) ภาคเหนือ: จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก วันที่ 20 มกราคม 2560

         2) ภาคกลางและภาคใต้: จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 และ

         3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 1 มีนาคม 2560

         ทั้งสามภูมิภาคมีครู นักศึกษาครู และอาจารย์ราชภัฏ ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 93 เรื่อง 221 คน มีผลงานผ่านเกณฑ์เพื่อนำเสนอผลงาน จำนวน 75 เรื่อง 152 คน และมีผลงานได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย รวม 52 เรื่อง 121 คน ดูผลงานเด่น และประกาศผลการประกวดที่ คลิก


 

ภาพการประกวด ภาคกลางและภาคใต้

 

ภาพการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ภาพการประกวด ภาคเหนือ