TH  |  EN

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism” ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism และแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบ MOOC ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอดกิจกรรมด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมรวม 115 คน ประกอบด้วย ครู 94 คนจาก 66 โรงเรียน นักศึกษา 21 คนจาก 1 มหาวิทยาลัย

facebook | คลิก