ปีการศึกษา 2557

1. โครงงานแปลงผักนักคิด (โรงเรียนวัดนิโครธาราม ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน)

1. โครงงานแปลงผักนักคิด (โรงเรียนวัดนิโครธาราม ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน)

โครงงานแปลงผักนักคิด    ที่มาและความสำคัญ ในการจัดทำโครงานในครั้งนี้พัฒนาและต่อยอดความรู้ในโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ้งมาประยุคน์เข้ากับชีวิตประจำวัน ...
2.โครงงานไอทีสวนผักออนไลน์ (โรงเรียนพุทธโกศัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่)

2.โครงงานไอทีสวนผักออนไลน์ (โรงเรียนพุทธโกศัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่)

โครงงานไอทีสวนผักออนไลน์   ที่มาและความสำคัญ   ในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ...
3. โครงงานอนามัยไอที (โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่)

3. โครงงานอนามัยไอที (โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่)

โครงงานอนามัยไอที   ที่มาและความสำคัญ   ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางด้านต่างๆ ...
4. โครงงานถังขยะอัจฉริยะ (โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา)*

4. โครงงานถังขยะอัจฉริยะ (โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา)*

โครงงานถังขยะอัจฉริยะ       ที่มาและความสำคัญ ...
5. โครงงานระบบช่วยรักษาความสะอาดในห้องน้ำ (โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา อ.สันติสุข จ.น่าน)

5. โครงงานระบบช่วยรักษาความสะอาดในห้องน้ำ (โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา อ.สันติสุข จ.น่าน)

โครงงานระบบช่วยรักษาความสะอาดในห้องน้ำ     ที่มาและความสำคัญ   ...
7. โครงงานกำแพงมีชีวิต (โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา)

7. โครงงานกำแพงมีชีวิต (โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา)

โครงงานกำแพงมีชีวิต   ที่มาของโครงงาน โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา อำเภอเชียงกลาง ...
9. โครงงานระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ (โรงเรียนเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย)

9. โครงงานระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ (โรงเรียนเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย)

โครงงานระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ   ที่มาของโครงงาน   เนื่องจากปัจจุบันทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการปลูกพืชไร้ดิน ...
10. โครงงานระบบจัดสรรทรัพยากรน้ำตามใจเรา (โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา)

10. โครงงานระบบจัดสรรทรัพยากรน้ำตามใจเรา (โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา)

 โครงงานระบบจัดสรรทรัพยากรน้ำตามใจเรา ที่มาของโครงงาน เนื่องด้วยทางโรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา มักจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วง ฤดูแล้งอยู่บ่อยครั้ง ...
11. โครงงานแบบจำลองพัดลมอัตโนมัติ (โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา)

11. โครงงานแบบจำลองพัดลมอัตโนมัติ (โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา)

  โครงงานแบบจำลองพัดลมอัตโนมัติ ที่มาและความสำคัญของโครงงาน โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ...
12. โครงงานห้องพยาบาลกล้วยไม้ (โรงเรียนวิทิตธรรมคุณอุปถัมภ์) *

12. โครงงานห้องพยาบาลกล้วยไม้ (โรงเรียนวิทิตธรรมคุณอุปถัมภ์) *

    โครงงานห้องพยาบาลกล้วยไม้ ที่มาของโครงงาน ภาคเหนือตอนบนมีดอกกล้วยไม้เป็นจำนวนมาก ...
13. โครงงานระบบเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ   (โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา)*

13. โครงงานระบบเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ (โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา)*

โครงงานระบบเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ ที่มาของโครงงาน   เนื่องจากทางโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา มีพื้นที่ในโรงเรียนว่างบางส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ...
14. โครงงานระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ (โรงเรียนแม่ทะปริยัติ)*

14. โครงงานระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ (โรงเรียนแม่ทะปริยัติ)*

  โครงงานระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ     ที่มาของโครงการ ...