ปีการศึกษา 2560

AN01 โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่	ราชประชานุเคราะห์ 22 แม่ฮ่อง สอน (ม.ต้น)

AN01 โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่ ราชประชานุเคราะห์ 22 แม่ฮ่อง สอน (ม.ต้น)

  โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่ คณะผู้จัดทำโครงงาน ๑.นางสาวชยานี ถาวรอรุณรุ่ง ๒.นางสาวรัตติกาล เราเท่า ๓.นางสาวนิดา   แซห่น อาจารย์ที่ปรึกษา ...
AN02	โครงงานระบบให้ปุ๋ยอัตโนมัติไฮโดรโปรนิกสำหรับเมล่อน ราชประชานุเคราะห์ 24	พะเยา	(ม.ต้น)

AN02 โครงงานระบบให้ปุ๋ยอัตโนมัติไฮโดรโปรนิกสำหรับเมล่อน ราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา (ม.ต้น)

โครงงานระบบให้ปุ๋ยอัตโนมัติไฮโดรโปรนิกสำหรับเมล่อน   ที่มาและความสำคัญ การทำเกษตรในปัจจุบัน ต้องการสิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้งานด้านเกษตรกรรมโดยมีการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ หรือเป็นการดัดแปลง ฯลฯ  เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตทางเกษตรกรรม ในพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางเกษตรกรรมอีกทางหนึ่ง ...
AN03โครงงานระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เชียงใหม่	(ม.ต้น)

AN03โครงงานระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เชียงใหม่ (ม.ต้น)

โครงงานระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ  ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาประเภทอยู่ประจำ เริ่มรับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๔๑ ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ จำนวน ...
AN04	โครงงาน Automatic Springer (สปริงเกอร์อัตโนมัติ) ราชประชานุเคราะห์ 55	ตาก	(ม.ต้น)

AN04 โครงงาน Automatic Springer (สปริงเกอร์อัตโนมัติ) ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก (ม.ต้น)

  โครงงาน Automatic Springer (สปริงเกอร์อัตโนมัติ)   บทนำ (แนวคิด ความสำคัญ และความเป็นมาของโครงการ) ...
AN05โครงงานระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า – ออก ของสมาชิก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่	เชียง ใหม่	(ม.ต้น)

AN05โครงงานระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า – ออก ของสมาชิก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เชียง ใหม่ (ม.ต้น)

คณะผู้จัดทำโครงงาน ๑.เด็กชายสุริยการ หัตถกอง ๒.เด็กชายรุ่งโรจน์ ภมรวิจิตร อาจารย์ที่ปรึกษา นายประพันธ์ นาบุญ สถานที่ศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ...
ANE07	โครงงานถุงมืออัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตาศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด (ม.ปลาย)

ANE07 โครงงานถุงมืออัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตาศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด (ม.ปลาย)

ถุงมืออัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา   ทีมาและความสำคัญ ไม้เท้า เป็น มิตรคู่มือ สื่อคู่เท้า สำหรับคนตาบอด ซึ่งถ้าท่านพบเห็นคนถือไม้เท้า ก็คือเป็นสัญลักษณ์ ...
ANE08	โครงงานตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบอัตโนมัติ	ราชประชานุเคราะห์ 53	สกล นคร	(ม.ต้น)

ANE08 โครงงานตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบอัตโนมัติ ราชประชานุเคราะห์ 53 สกล นคร (ม.ต้น)

โครงงานตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบอัตโนมัติ ที่มาและความสำคัญของปัญหา เนื่องจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนอยู่ประจำที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและมีอาชีพหลังจากจบการศึกษาไป ซึ่งอาชีพที่เป็นที่นิยมของนักเรียน จะเป็นอาชีพเกษตรกรรม อาชีพคหกรรม อาชีพอุตสาหกรรม ...
AS11 โครงงานระบบแปลงเกษตร IOT	ราชประชานุเคราะห์ 37 กระบี่ ม.ต้น

AS11 โครงงานระบบแปลงเกษตร IOT ราชประชานุเคราะห์ 37 กระบี่ ม.ต้น

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินกิจกรรมหลัก ๆ ด้านการเกษตรทั้งปลูกพืชผักสวนครัวในวงบ่อซีเมนต์ การเพาะเห็ดฟาง การเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำผลผลิตไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและเป็นการวางพื้นฐานการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนและคนในชุมชนปลูกพืชผักกินเอง เพื่อลดรายจ่าย ...
AC13	โครงงานห้องเรียนอัจฉริยะ	บ้านนา “นายกพิทยากร”	นครนายก	ม.ต้น

AC13 โครงงานห้องเรียนอัจฉริยะ บ้านนา “นายกพิทยากร” นครนายก ม.ต้น

     โครงงานห้องเรียนอัจฉริยะ     ที่มาและความสำคัญ   ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน ในด้านที่สำคัญ คือ ...
AC14 โครงงานฟาร์มต้นอ่อนทานตะวันอัจฉริยะ ราชประชานุเคราะห์ 48	จันทบุรี	ม.ต้น

AC14 โครงงานฟาร์มต้นอ่อนทานตะวันอัจฉริยะ ราชประชานุเคราะห์ 48 จันทบุรี ม.ต้น

โครงงานฟาร์มต้นอ่อนทานตะวันอัจฉริยะ ที่มาและความสำคัญ ต้นอ่อนทานตะวัน เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่อุดมไปด้วยสารอาหารและกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ในการปลูกต้นอ่อนทานตะวันนั้นสามารถปลูกได้ง่าย เจริญเติบโตได้ในระยะเวลาอันสั้น และยังมีต้นทุนที่ไม่สูงนัก แต่ปัญหาที่พบมาในการเพาะต้นอ่อนทานตะวันด้วยตนเอง คือปัญหาในด้านการดูแล การรดน้ำ ...
ANE16	 โครงงานระบบน้ำ IoT	ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์	ม.ปลาย

ANE16 โครงงานระบบน้ำ IoT ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ม.ปลาย

โครงงาน  ระบบน้ำ IoT ที่มาและความสำคัญ ด้วยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการ “พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ...
BN03	โครงงานเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ	ราชประชานุเคราะห์ 22	แม่ฮ่อง สอน	ม.ปลาย

BN03 โครงงานเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ ราชประชานุเคราะห์ 22 แม่ฮ่อง สอน ม.ปลาย

โครงงานเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ     ที่มาและความสำคัญ   เนื่องด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ทางโรงเรียนได้จัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ...
BN05 โครงงานห้องเรียนระบบ IOT ราชประชานุเคราะห์ 23	พิษณุ โลกม.ปลาย

BN05 โครงงานห้องเรียนระบบ IOT ราชประชานุเคราะห์ 23 พิษณุ โลกม.ปลาย

โครงงานห้องเรียนระบบ IOT ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง อาทิเช่น การใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำอย่างเปล่าประโยชน์ ซึ่งถ้าหากทุกคนไม่ช่วยกันประหยัดพลังงานอาจทำให้พลังงานเหล่านั้นหมดไปและยังส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ เป็นส่วนหนึ่งที่มีการใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลืองเนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำ    ...
BN06 โครงงานเครื่องผสมปุ๋ย AB สำหรับปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ราชประชานุเคราะห์ 25	แพร่	ม.ปลาย

BN06 โครงงานเครื่องผสมปุ๋ย AB สำหรับปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ราชประชานุเคราะห์ 25 แพร่ ม.ปลาย

โครงงานเครื่องผสมปุ๋ย AB สำหรับปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์   ที่มาและความสำคัญ การปลูกพืชที่ใช้ดินนั้นมักจะมีการสะสมโรค และแมลงได้ง่าย เมื่อปลูกไปสักระยะดินก็เริ่มอัดตัวแน่น จนต้องมีการเปลี่ยนถ่ายดินอยู่เสมอ เกิดความยุ่งยาก ...
BN07 โครงงานระบบปลูกพืชในโรงเรือน ราชประชานุเคราะห์ 25 แพร่ ม.ปลาย

BN07 โครงงานระบบปลูกพืชในโรงเรือน ราชประชานุเคราะห์ 25 แพร่ ม.ปลาย

โครงงานระบบปลูกพืชในโรงเรือน   ที่มาและความสำคัญ โดยปกติการปลูกพืชในที่โล่งอาจต้องเจอปัญหาการระบาดของแมลง หรือเชื้อราที่เกิดจากความชื้นของฝน ทั้งยังเจอกับปัญหาสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลที่ไม่สามารถควบคุมได้ การปลูกพืชในโรงเรือนนั้นเราสามารถป้องกันแมลงไม่ให้เข้าไปทำลายพืชที่ปลูก และไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง  จึงมีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้างในผลผลิต และป้องกันปัญหาที่มากับน้ำฝน ...
BN08	โครงงานระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ	ราชประชานุเคราะห์ 31	เชียง ใหม่	ม.ปลาย

BN08 โครงงานระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ ราชประชานุเคราะห์ 31 เชียง ใหม่ ม.ปลาย

ที่มาและความสำคัญ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนประจำ มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำพักนอนภายในโรงเรียน ด้วยภูมิทัศน์ของโรงเรียนอยู่บนภูเขาสูงมีบริเวณกว้างขวาง ...
BN09	โครงงาน 4 G Water Filter (บ่อพักน้ำ 4G) ราชประชานุเคราะห์ 55	ตาก	ม.ปลาย

BN09 โครงงาน 4 G Water Filter (บ่อพักน้ำ 4G) ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก ม.ปลาย

โครงการบ่อพักน้ำ 4 G (4 G Water Filter ) เป็นการนำเสนอทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาน้ำขุ่นที่ใช้อุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่ประยุกต์จากสภาพปัญหาที่พบเจอได้อย่างครบวงจร ...
BN12	โครงงานระบบนับจำนวนหนังสืออัตโนมัติ	ราชประชานุเคราะห์ 56	น่าน	ม.ปลาย

BN12 โครงงานระบบนับจำนวนหนังสืออัตโนมัติ ราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน ม.ปลาย

โครงงานนับจำนวนหนังสืออัตโนมัติ   ที่มาและความสำคัญของโครงงาน เนื่องจากโรงเรียนของพวกเรา เป็นโรงเรียนประจำและมีจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุด เพื่อสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ พวกเราปรึกษากับสมาชิกภายในกลุ่ม เพราะอยากรู้ว่าภายในแต่ล่ะวันนั้น จะมีจำนวนนักเรียนที่เข้ามาใช้ห้องสมุด ให้ความสนใจในการศึกษาสาระใดค่อนข้างมาก ...
BN13 โครงงานแขนกลบำบัด ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เชียง ใหม่ ม.ปลาย

BN13 โครงงานแขนกลบำบัด ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เชียง ใหม่ ม.ปลาย

โครงงานแขนกลบำบัด ที่มาและความสำคัญ การทำงานที่มีความเสี่ยงและอันตราย  มีผลถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อวัยวะของร่างกายของมนุษย์ บางครั้งส่งผลถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สิน แก่บุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว และเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์และทรัพย์สินอื่น ๆ จึงได้แนวคิดที่ประดิษฐ์แขนกล   เพื่อนำมาใช้ในภารกิจที่เสี่ยงต่อความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ...
BNE16	โครงงาน Helmet Hero : หมวกกันน็อกช่วยชีวิต (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี	จ.ร้อยเอ็ด	ม.ปลาย)

BNE16 โครงงาน Helmet Hero : หมวกกันน็อกช่วยชีวิต (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ม.ปลาย)

โครงงาน Helmet Hero : หมวกกันน็อกช่วยชีวิต   ที่มาและความสำคัญ   ประเทศไทยมีอัตราการตายจากการบาดเจ็บทางถนนสูงเป็นที่ 2 ...
BNE17	โครงงานบ้านอัจฉริยะด้วย IoT	ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	ม.ปลาย

BNE17 โครงงานบ้านอัจฉริยะด้วย IoT ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด ม.ปลาย

โครงงานบ้านอัจฉริยะด้วยระบบ IOT   ที่มาและความสำคัญ ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตได้การนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่างๆนี้  คณะผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟภายในบ้านผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งก็เป็นอีกเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวก ...
BNE18	โครงงานระบบเปิดปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ	ราชประชานุเคราะห์ 50	ขอน แก่น	ม.ปลาย

BNE18 โครงงานระบบเปิดปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ ราชประชานุเคราะห์ 50 ขอน แก่น ม.ปลาย

โครงงานเปิดปิดไฟอัตโนมัติ ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากการใช้ชีวิตปัจจุบันต้องทำงานนอกบ้านหรือเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่บ่อยครั้งผู้คนส่วนใหญ่ จึงมีปัญหาเกี่ยวกับ การจัดการหรือควบคุมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ปัญหาการลืมปิดไฟฟ้า หรือลืมปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อนึกได้ก็ต้องเสียเวลาและเสียค่าน้ำมันในการเดินทางมาปิดอุปกรณ์นั้น ...
BNE20	โครงงานระบบไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับทางเดินคัฟเวอร์เวย์	ราชประชานุเคราะห์ 52	เลย	ม.ปลาย	ปรับปรุง

BNE20 โครงงานระบบไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับทางเดินคัฟเวอร์เวย์ ราชประชานุเคราะห์ 52 เลย ม.ปลาย ปรับปรุง

โครงงานระบบไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับทางเดินคัฟเวอร์เวย์   ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก ผลจากการสำรวจใช้พลังงานของแต่ละปี มีการใช้พลังงานมากขึ้น ซึ่งการใช้พลังงานมาขึ้นนี้จะไปส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเป็นผลทำให้เกิดวิกฤติการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเราในขณะนี้ ซึ่งวิกฤติการณ์ดังกล่าวเรียกว่า สภาวะโลกร้อนซึ่งทุกคนก็คงได้เห็นโทษของวิกฤติการณ์ ดังเห็นได้จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกเราในปัจจุบัน ...
BNE22	โครงงานฟาร์มไก่อัจฉริยะ	ราชประชานุเคราะห์ 53	สกล นคร	ม.ปลาย	ปรับปรุง

BNE22 โครงงานฟาร์มไก่อัจฉริยะ ราชประชานุเคราะห์ 53 สกล นคร ม.ปลาย ปรับปรุง

โครงงานฟาร์มไก่อัจฉริยะ ที่มาและความสำคัญ การเลี้ยงไก่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศหรือเลี้ยงเพื่อบริโภคภายในประเทศ อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่จึงเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ได้เป็นอย่างดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนประจำที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษาออกไปได้มีอาชีพติดตัวไปเพื่อการเลี้ยงชีพตัวเอง หนึ่งในอาชีพที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติคือการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อส่งขายให้กับโรงอาหารของโรงเรียน ปัญหาที่ตามมาคือการเลี้ยงให้ไก่มีขนาดตัว ...
BNE24	โครงงานสปริงเกอร์อัตโนมัติ	ราชประชานุเคราะห์ 54	อำนาจ เจริญ	ม.ปลาย

BNE24 โครงงานสปริงเกอร์อัตโนมัติ ราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจ เจริญ ม.ปลาย

โครงงานสปริงเกอร์อัตโนมัติ   ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับงานอาชีพเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เนื่องจากนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ เป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจน ...
BS28	โครงงานเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ	บากงพิทยา	ปัตตานี	ม.ปลาย

BS28 โครงงานเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ บากงพิทยา ปัตตานี ม.ปลาย

โครงงานเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนบากงพิทยาได้ดำเนินจัดทำการเกษตรหลายด้านด้วยกัน เช่น การเลี้ยงปลา เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกมะนาว ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงเป็ดและเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่าปัญหาในการให้อาหารไก่โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเที่ยงเพราะเป็นช่วงเวลาเรียนของนักเรียน ...
BS29 โครงงานพัดลมอัจฉริยะ บากงพิทยา ปัตตานี ม.ปลาย

BS29 โครงงานพัดลมอัจฉริยะ บากงพิทยา ปัตตานี ม.ปลาย

โครงงานพัดลมอัจฉริยะ ที่มาและความสำคัญ โรงเรียนบากงพิทยาจัดตั้งอยู่ที่  ๖๕  ม.๒ ต.บางเขา อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี  ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ...
BS30 โครงงานเครื่องกรองน้ำเสียระบบอัตโนมัติ	พีระยานาวินคลองหินวิทยา	ปัตตานี ม.ปลาย

BS30 โครงงานเครื่องกรองน้ำเสียระบบอัตโนมัติ พีระยานาวินคลองหินวิทยา ปัตตานี ม.ปลาย

โครงงานเครื่องกรอกน้ำเสียระบบอัตโนมัติ ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันมีอาชีพมากมายที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการทำเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาซึ่งเป็นอาชีพที่นิยมในหลาย ๆ พื้นที่ ซึ่งในการทำอาชีพนี่มักเจอกับปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลา (บ่อซีเมน) และต้องเปลี่ยนน้ำทิ้งบ่อย ๆ ซึ่งมันทำให้ใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองไปเปล่า ...
BS35 โครงงานเครื่องตรวจจับควันบุหรีในห้องน้ำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	ม.ปลาย

BS35 โครงงานเครื่องตรวจจับควันบุหรีในห้องน้ำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ม.ปลาย

โครงงานเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ในห้องน้ำ   ที่มาและความสำคัญ                              เนื่องจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ได้มีนักเรียนบางส่วนทำผิดกฎของทางโรงเรียน มีการประพฤติตนไม่พึงประสงค์หลายประเภท เช่น การสูบบุหรี่ในห้องน้ำ ...
BS38	โครงงานเครื่องไล่นกพิราบอัตโนมัติ	ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง	พัทลุง	ม.ปลาย

BS38 โครงงานเครื่องไล่นกพิราบอัตโนมัติ ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง พัทลุง ม.ปลาย

เครื่องไล่นกพิราบอัตโนมัติ Automaticpigeon chasing machine   ที่มาและความสำคัญ   ปัจจุบัน นกหลายชนิดได้สร้างความเสียหายให้กับอาคาร สินค้า และผลผลิตทางการเกษตรมากมาย ...
BS39	โครงงาน Auto-control Brightness Lamp	ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	ม.ปลาย

BS39 โครงงาน Auto-control Brightness Lamp ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ม.ปลาย

รายงานฉบับสมบูรณ์ โคมไฟปรับระดับแสงอัตโนมัติ Auto-control Brightness Lamp : ABL เสนอต่อ มูลนิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ...
BS40	โครงงาน Automatic Fertilizer Spreader	ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	ม.ปลาย

BS40 โครงงาน Automatic Fertilizer Spreader ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ม.ปลาย

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงงาน เครื่องหว่านปุ๋ยอัตโนมัติ (Automatic Fertilizer Spreader: AFS) เสนอต่อ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ...
BS41 โครงงานเครื่องรดน้ำแปลงเกษตรอัตโนมัติ	สมบูรณ์ศาสน์ ปัตตานี ม.ปลาย

BS41 โครงงานเครื่องรดน้ำแปลงเกษตรอัตโนมัติ สมบูรณ์ศาสน์ ปัตตานี ม.ปลาย

ในโรงเรียนของผม เป็นโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ ซึ่งโรงเรียนของผมได้จัดทำการเกษตรขึ้นมาเพื่อทำอาหารให้นักเรียนรับประทานเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งในแต่ละวัน อาจารย์ได้จัดเวรของนักเรียน เพื่อไปรดน้ำแปลงเกษตร บางวันนักเรียนก็ไม่ค่อยว่าง และทำให้เสียเวลาตรงนั้นไป ด้วยกลุ่มของผมก็ได้คิดทำ ...
BC42 ชุดอุปกรณ์ควบคุมแสงอัตโนมัติในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปิยชาติพัฒนาฯ นครนายก ม.ปลาย

BC42 ชุดอุปกรณ์ควบคุมแสงอัตโนมัติในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปิยชาติพัฒนาฯ นครนายก ม.ปลาย

โครงงาน “ชุดอุปกรณ์ควบคุมแสงอัตโนมัติในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” (Automatic light control device in the tissue culture ...
BC43	โครงงานระบบนับจำนวนปลาอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์	ปิยชาติพัฒนา	นคร นายก	ม.ปลาย

BC43 โครงงานระบบนับจำนวนปลาอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ ปิยชาติพัฒนา นคร นายก ม.ปลาย

โครงงานระบบนับจำนวนปลาอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์       ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบัน จังหวัดนครนายกได้มีการทำประมงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงหรือการจับสัตว์น้ำ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเพาะเลี้ยงเพื่อส่งออกโดยการส่งออกแต่ละครั้งจะใช้คนงานในการนับจำนวนปลาซึ่งวิธีนี้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆสรุปได้ดังนี้ 1.ใช้คนงานจำนวนมากต้นทุนของการผลิตจึงสูงเพราะค่าแรงงาน 2.การนับจำนวนปลาด้วยคนงานมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายเนื่องจากคนงานอาจเกิดความเหนื่อยล้าจากการทำงานเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ...
BC57	โครงงานตะกร้าอัจฉริยะ	บ้านนา “นายก” พิทยากร	นคร นายก	ม.ปลาย

BC57 โครงงานตะกร้าอัจฉริยะ บ้านนา “นายก” พิทยากร นคร นายก ม.ปลาย

โครงงานตระกร้าอัจฉริยะ ที่มาและความสำคัญ โครงงานตะกร้าอัจฉริยะนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินเลือกซื้อสินค้าโดยสามารถรู้ผลรวมของราคาสินค้าที่เลือกซื้อได้ และมีเป้าหมายเพื่อมุ่งถึงการศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมการคำนวณผลลัพธ์ของ Arduino UNO Board ปัจจุบันคนไทยได้นิยมการเดินเลือกซื้อสินค้าตามห้าสรรพสินค้า ร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ...
BC58	โครงงานตู้เย็นอัจฉริยะ	บ้านนา “นายก” พิทยากร	นคร นายก	ม.ปลาย

BC58 โครงงานตู้เย็นอัจฉริยะ บ้านนา “นายก” พิทยากร นคร นายก ม.ปลาย

โครงงานตู้เย็นอัจฉริยะ (Refrigerator Intelligent)     ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะไม่สนใจและไม่ดูแลค่อยจะตัวเองเท่าที่ควร เนื่องจากภาระในหน้าที่การทำงาน ซึ่งอาจทำให้ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเท่าที่ควรจะเป็น ...
BC64 โครงงานร้านอาหารอัจฉริยะ บ้านนา “นายก” พิทยากร นครนายก	ม.ปลาย

BC64 โครงงานร้านอาหารอัจฉริยะ บ้านนา “นายก” พิทยากร นครนายก ม.ปลาย

โครงงานร้านอาหารอัจฉริยะ ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทุกแขนงในชีวิตประจำวัน รวมทั้งด้านการทำธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยราชการ และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้มองเห็นปัญหาการจัดการการบริการร้านในชีวิตประจำวัน เช่น ...
BC65โครงงานโรงเรือนเร่งการเจริญเติบโตของเบญจมาศ บ้านนา “นายก” พิทยากรนคร นายก ม.ปลาย

BC65โครงงานโรงเรือนเร่งการเจริญเติบโตของเบญจมาศ บ้านนา “นายก” พิทยากรนคร นายก ม.ปลาย

ที่มาและความสำคัญ จากปัญหาที่สินค้าขาดตลาดในช่วงฤดูร้อนเพราะดอกเบญจมาศไม่สามารถออกดอกได้ดี ทำให้คณะทำงานเล็งเห็นว่าปํยหาของเจ้าของฟาร์มต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดการขาดทุนภายในธุรกจของตนเองได้ทำให้ทางคณะทำงานคิดค้นโรงเรือนเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นเบญจมาศ เพื่อแก้ปัญหาการเจริญเติบโตที่ไม่ดีของต้นเบญจมาศ โดยได้นำแนวคิดแบบการปลูกโรงเรือนธรรมดามาปรับใช้โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์สมองกลฝังตัว โดยการนำ Raspberry Pi ...
BC76 โครงงานโรงจอดรถอัจฉริยะ องครักษ์	นครนายก	ม.ปลาย

BC76 โครงงานโรงจอดรถอัจฉริยะ องครักษ์ นครนายก ม.ปลาย

โครงงานโรงจอดรถอัจฉริยะ ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากในการเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาในการหาสถานที่จอดรถซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์ไม่สามารถทราบได้ว่าสถานที่จอดรถที่นั้นมีรถเต็มแล้วหรือไม่ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางเข้า ...
BS78 ระบบเตือนภัยภาวะน้ําท่วมฉับพลัน ด้วยเสียง ภาพและไลน์ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	ราชประชานุเคราะห์ 19 นครศรีธรรมราช ม.ปลาย

BS78 ระบบเตือนภัยภาวะน้ําท่วมฉับพลัน ด้วยเสียง ภาพและไลน์ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ราชประชานุเคราะห์ 19 นครศรีธรรมราช ม.ปลาย

 โครงงานระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยเสียง ภาพ และไลน์ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ที่มาและความสำคัญ “อุทกภัย” ถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกภัยหนึ่งที่ก่อเกิดปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ถ้าหากประชาชนไม่สามารถอพยพได้ทันก่อนเกิด ...
BNE19 โรงเพาะเห็ดระบบน้ำอัตโนมัติ	ราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์ ม.ปลาย

BNE19 โรงเพาะเห็ดระบบน้ำอัตโนมัติ ราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์ ม.ปลาย

โครงงานโรงเพาะเห็ดระบบน้ำอัตโนมัติ ที่มาและความสำคัญ โครงงาน “โรงเพาะเห็ดอัตโนมัติขนาดเล็ก” จัดทำขึ้นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจชุมชนหรือครัวเรือนให้สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ควบคุมสภาวะแวดล้อม และโรงเรือนเห็ดให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า การทำงานของระบบจะแสดงสถานะอุณหภูมิและความชื้นให้ทราบผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลทาม หลักการทำงาน เมื่อ ...
AN06 โครงงานหุ่นยนต์นักสำรวจ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จ.เชียง ใหม่	(ม.ต้น)

AN06 โครงงานหุ่นยนต์นักสำรวจ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จ.เชียง ใหม่ (ม.ต้น)

โครงงานโครงงานหุ่นยนต์สำรวจโลก     ที่มาและความสำคัญ        มนุษย์ในยุคปัจจุปันก้าวหน้าเข้าสู่โลกในศตวรรตที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ต้องกระตือรือร้นในการดำรงชีวิต และสภาพความเป็นอยู่เปลี่ยนไปตามสถานะการณ์ของโลกในปัจจุบันมนุษย์ยังต้องการเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกชนิดใหม่ๆ ...
BN02 โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ	ลำปาง	(ม.ปลาย)

BN02 โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ลำปาง (ม.ปลาย)

โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ ที่มาและความสำคัญ เนื่องด้วยการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นไปอย่างเร่งด่วนต้องการความสะดวกสบาย ประกอบด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของระบบ Smart Phone ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมี Application และ URL ...
BN14	โครงงานระบบนับจำนวนคนแสดงผลทางแอปพลิเคชั่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน	ม.ปลาย

BN14 โครงงานระบบนับจำนวนคนแสดงผลทางแอปพลิเคชั่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน ม.ปลาย

เนื่องจากกลุ่มของพวกเราอยากทราบสถิติหรือการใช้บูทต่างๆเมื่อโรงเรียนมีการกิจกรรมว่าบูทไหนที่มีความหน้าสนใจมากน้อยเพียงไดบูทไหนที่มีความน่าสนใจน้อยที่สุดก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขบูทนั้นให้มีความสนใจมากขึ้นจึงทำให้เรา ทราบถึงจำนวนคนที่เข้ามาหรือเดินผ่านเข้ามาเวลาเราจัดบูทเราจะนำเครื่องนับจำนวนคนแสดงผลทางแอปพลิเคชั่นไลค์ไปติดไว้หน้าบูททำให้เราทราบถึงว่ามีคนสนใจบูทของเรามากน้อยเท่าไหร่และเราสามารถทำเป็นสถิติหากมีบูทไหนที่มีความหน้าสนใจน้อยก็จะมีการพัฒนาให้ดีขึ้น
BC80 โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวฟาร์มต้นอ่อนทานตะวันอัจฉริยะ  ราชประชานุเคราะห์ 48 จันทบุรี

BC80 โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวฟาร์มต้นอ่อนทานตะวันอัจฉริยะ ราชประชานุเคราะห์ 48 จันทบุรี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ฟาร์มต้นอ่อนทานตะวันอัจฉริยะ (Smart Sunflower Farm Project)   บทคัดย่อ การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างระบบการรดน้ำอัตโนมัติโดยศึกษาคุณสมบัติสมองกลฝังตัว ...
BC75 เรือนนอนอัจฉริยะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.ปลาย

BC75 เรือนนอนอัจฉริยะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.ปลาย

โครงงานเรือนนอนอัจฉริยะ     ที่มาและความสำคัญ   โลกในปัจจุบันนั้นล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาพลังงานในการดำเนินชีวิต และมีอัตราความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ทุกปีตามจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่า แหล่งพลังงานที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปยิ่งใช้สอยมากก็ยิ่งทำให้ทรัพยากรลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ...
ฺBN15 ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ม.ปลาย

ฺBN15 ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ม.ปลาย

1.ความสำคัญและที่มา ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคน เป็นอุปกรณ์ช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เป็นเครื่องคำนวณที่มีความสามารถสูงคำนวณงานที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว สามารถเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมาก สามารถนำมาใช้ในการแก้ ปัญหาต่างๆ ตลอดจนสามารถใช้ติดต่อสื่อสารโต้ตอบทางไกลได้ ...
BS27โครงงานตู้เก็บของอัตโนมัติ  ต้นตันหยง	นราธิ วาส	ม.ปลาย

BS27โครงงานตู้เก็บของอัตโนมัติ ต้นตันหยง นราธิ วาส ม.ปลาย

โครงงานตู้เก็บของอัตโนมัติ หลักการและเหตุผล               เนื่องด้วยโรงเรียนต้นตันหยงเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และเป็นโรงเรียนที่ในเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดการศึกษา เป็น 2 ระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ...
AS09โครงงานระบบควบคุมการเปิด – ปิดและปรับความเร็วพัดลมด้วยเสียง โรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส(ม.ต้น)

AS09โครงงานระบบควบคุมการเปิด – ปิดและปรับความเร็วพัดลมด้วยเสียง โรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส(ม.ต้น)

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ นับว่ามีความสำคัญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาสิ่งของต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอย่างไม่สิ้นสุด ทุกวันนี้ได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมากฤสนใจดีกว่าเดิม ทำให้มีการใช้งานง่ายขึ้น และมีความสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวัน ...
BS25 โครงงานเครื่องดับเพลิงอัจฉริยะ  ต้นตันหยง  นราธิวาส ม.ปลาย

BS25 โครงงานเครื่องดับเพลิงอัจฉริยะ ต้นตันหยง นราธิวาส ม.ปลาย

เครื่องดับเพลิงอัจฉริยะ       หลักการและเหตุผล               อัคคีภัย เป็นภัยอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามาก ความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น ...
AS09โครงงานระบบควบคุมการเปิด – ปิดและปรับความเร็วพัดลมด้วยเสียง โรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส(ม.ต้น)

AS09โครงงานระบบควบคุมการเปิด – ปิดและปรับความเร็วพัดลมด้วยเสียง โรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส(ม.ต้น)

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ นับว่ามีความสำคัญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาสิ่งของต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอย่างไม่สิ้นสุด ทุกวันนี้ได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมากฤสนใจดีกว่าเดิม ทำให้มีการใช้งานง่ายขึ้น และมีความสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวัน ...