STEM ปี 2560

01. ชุดกิจกรรมเรียนรู้  “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ IOT โดยใช้ NodeMCU-12E”

01. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ IOT โดยใช้ NodeMCU-12E”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ IOT โดยใช้ NodeMCU-12E” นางประภากร เชียงทอง และนายไพบูลย์ ปัทมวิภาต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
02. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “Modify and Reconstruction of Radio Control Car”

02. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “Modify and Reconstruction of Radio Control Car”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “Modify and Reconstruction of Radio Control Car” นางอัมพาภรณ์ คุ้มมงคล และนายวีระพงศ์  สาธิตธรรมพร โรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
03. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “3D models with the Golden ratio”

03. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “3D models with the Golden ratio”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “3D models with the Golden ratio” นางสาวเกศินี เพ็ชรรุ่ง และนางสาวดุจรัตน์ดา กำไรศิลป์ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก  
04. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “การทำโครงงานระบบเตือนภัยผู้บุกรุก”

04. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “การทำโครงงานระบบเตือนภัยผู้บุกรุก”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “การทำโครงงานระบบเตือนภัยผู้บุกรุก” นางพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์ นางธารทิพย์ ทานะ นางทิพวรรณ ศรีภาค์   และนางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี
05. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “การเขียนโปรแกรมเชิงควบคุม”

05. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “การเขียนโปรแกรมเชิงควบคุม”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้   “การเขียนโปรแกรมเชิงควบคุม” นายอภิชาติ อินทนิน โรงเรียนราชินี  กรุงเทพฯ
06. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “จักกับบอร์ด Kid bright”

06. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “จักกับบอร์ด Kid bright”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้   “จักกับบอร์ด Kid bright” นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์ และนางสาวศุภศิริ ไชยณรงค์ โรงเรียนราชินี  กรุงเทพฯ
07. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “เครื่อวัดตำแหน่งดาว”

07. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “เครื่อวัดตำแหน่งดาว”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “เครื่อวัดตำแหน่งดาว” ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
08. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “ระบบรอก”

08. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “ระบบรอก”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “ระบบรอก” นางสาวจิราพรรณ มีแวว และนางวราถรณ์ เสงบุญ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
09. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “แรงและการเคลื่อนที่”

09. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “แรงและการเคลื่อนที่”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้   “แรงและการเคลื่อนที่” นายมัรสุกี สะอุ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา
10. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “จรวดขวดน้ำ”

10. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “จรวดขวดน้ำ”

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  “จรวดขวดน้ำ” นางสาวปาตีเมาะ  กอและ  และนางสาวเปรมยุดา   จันทร์เหมือน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
11. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “เซนเซอร์ตรวจจับสี และการประยุกต์ใช้”

11. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “เซนเซอร์ตรวจจับสี และการประยุกต์ใช้”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “เซนเซอร์ตรวจจับสี และการประยุกต์ใช้” นางสาวเบญจวรรณ สังวัง และนายศรัณย์ ทิพย์แปง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
12. ชุดกิจกรรมเรียนรู้  “โครงงานเมาไม่ขับ”

12. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานเมาไม่ขับ”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานเมาไม่ขับ” นางสาวชญานิศ วงศ์สว่างศิริ และนายกันต์ธีร์ เอี้ยวสกุล นิสิตคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13. ชุดกิจกรรมเรียนรู้  “โครงงานโดรนกู้ภัย”

13. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานโดรนกู้ภัย”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานโดรนกู้ภัย” นางสาวนภา จำปาทิพย์ และนายเทพสิรินทร์ แนวเงินดี นิสิตคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานเครื่องวัดระยะทางสำหรับผู้พิการทางสายตา ”

14. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานเครื่องวัดระยะทางสำหรับผู้พิการทางสายตา ”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานเครื่องวัดระยะทางสำหรับผู้พิการทางสายตา ” นางสาวกมลเนตร จันฤาชัย และนายปิยังกูร เหลืองอ่อน นิสิตคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ”

15. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ”   นางสาวจิตินภา สังกรณีย์ และนางสาวบวรลักษณ์ อารยะสมบูรณ์ นิสิตคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาตามเวลาที่กำหนด”

16. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาตามเวลาที่กำหนด”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาตามเวลาที่กำหนด” นางสาวนษฐญา กล่าวแล้ว และนางสาวเกวลิน ใจเอื้อ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
17. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานเครื่องดับกลิ่นเซ็นเซอร์อัตโนมัติ”

17. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานเครื่องดับกลิ่นเซ็นเซอร์อัตโนมัติ”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานเครื่องดับกลิ่นเซ็นเซอร์อัตโนมัติ”   นายนำชัย วันจะน๊ะ และนางสาวพรนภา จันทะทุน นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
18. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานระบบรดน้ำสนามหญ้าอัตโนมัติ”

18. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานระบบรดน้ำสนามหญ้าอัตโนมัติ”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้  “โครงงานระบบรดน้ำสนามหญ้าอัตโนมัติ” นายกิตติ ขันติ และนางสาวปรารถนา หล้าคำสี นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
19. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานไม้เท้าอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา”

19. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานไม้เท้าอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานไม้เท้าอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา” นายเทพนม สวนดอก และนางสาวสุนิสา ก๋าเจริญ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
20. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานเครื่องไล่ค้างคาว”

20. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานเครื่องไล่ค้างคาว”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานเครื่องไล่ค้างคาว” นายภูริณัฐ ยิ้มละมะ และนายวรวัฒน์ วงศ์ทอง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
21. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ”

21. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้  “โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ”   นายอดิศร จอมคำ และนางสาวรัตติกาล เจริญอินทร์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
22. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำ”

22. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำ”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้  “โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำ” นางสาวสุชาดา คงทิม และนางสาวเกวลิน ทองรา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
23. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องคัดแยกมังคุด”

23. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องคัดแยกมังคุด”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้  “โครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องคัดแยกมังคุด” นางสาวศิริลักษณ์ ดามา, นางสาวจารุวรรณ รินฤทธิ์ และนายศุภณัฐ ล้อสินคำ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
24. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานแว่นตาเพื่อคนพิการทางสายตา”

24. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานแว่นตาเพื่อคนพิการทางสายตา”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานแว่นตาเพื่อคนพิการทางสายตา” นางสาวกนกกาญจน์ ทิศอาจ และนางสาวรัตติยากร อินป้อม นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
25. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานนาฬิกาเตือนความจำ”

25. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานนาฬิกาเตือนความจำ”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานนาฬิกาเตือนความจำ”   นางสาวขวัญฤทัย สุ่มสมบูรณ์ และนางสาวมิ่งกมล เคืองข้าง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
26. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานหุ่นยนต์ตรวจจับแก๊สรั่ว”

26. ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงงานหุ่นยนต์ตรวจจับแก๊สรั่ว”

ชุดกิจกรรมเรียนรู้  “โครงงานหุ่นยนต์ตรวจจับแก๊สรั่ว” นางสาวเสาวลักษณ์ โสภาใจ และนางสาวศุภานัน ไชยกันทะ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์