TH  |  EN

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๒) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

  ด้วยมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร ๑ ปี จำนวน ๑ ทุน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙) โดยไม่มีภาระผูกพันการชดใช้ทุน

โดยมีประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๒) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

การดำเนินงานเวลา
1. มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน15 กันยายน 2562
2. มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.ucd.ie/global/apply. ผู้สมัครคัดเลือก เลือกหลักสูตรที่ต้องการไปศึกษา และส่งใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ข้างต้น1 ตุลาคม 2562
3. ปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสำหรับนักศึกษาไทยที่สนใจสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน31 ตุลาคม 2562
4. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินพิจารณาผู้สมัครจากใบสมัครในเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร และแจ้งผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นทราบ1 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2562
5. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามข้อ 4) ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุน HRH-UCD scholarship ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (www.ucd.ie/global/apply) และส่งใบสมัครแบบย่อ (ตามเอกสารแนบ ๒) พร้อมหมายเลขใบสมัครที่ได้จากมหาวิทยาลัย (Application ID) มายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ตามที่อยู่ที่แจ้งในใบสมัคร 
หมายเหตุ : เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าสมัครเพื่อขอรับทุน HRH-UCD scholarship ทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้ โดยการใส่เลขที่ใบสมัครที่ได้จากมหาวิทยาลัย (Application ID) เพื่อกรอกใบสมัคร
1 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2562
6.  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ส่งรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก ที่ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุน HRH-UCD scholarship (ตามข้อ 5) ให้มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน11 พฤศจิกายน 2562
7.  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) พิจารณารายชื่อผู้สมัครคัดเลือกที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (ตามข้อ 6) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ จากนั้น สวทช. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ของ สวทช. และเว็บไซต์ของมูลนิธิ23 พฤศจิกายน 2562
8.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ร่วมเป็นกรรมการ) ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์25 – 29 พฤศจิกายน 2562
9. พิจารณารอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือกผู้รับทุน2 – 5 ธันวาคม 2562
10. สวทช. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน9 ธันวาคม 2562
11. ผู้ได้รับทุน ยื่นสมัครขอวีซ่า12 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563
12. ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินก่อนวันที่ 13 มกราคม 2562

หมายเหตุ หลักสูตรระดับปริญญาโททางด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ucd.ie/graduatestudies/