TH  |  EN

  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

      ด้วยมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน (ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัครคัดเลือก


แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

ที่

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

1

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน

สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ที่https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/

5 มกราคม 2564

ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564

2

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) พิจารณาผู้สมัครจากใบสมัครในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/)

23 กุมภาพันธ์ 2564

3

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ  ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

27 กุมภาพันธ์ 2564

4

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/)         

8 มีนาคม 2564

5

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ซีอานเจียวทง (ดูรายละเอียดได้ที่ https://sie.xjtu.edu.cn/en/pdfwenjian/2021en.pdf

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564

6

ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

ปลายเดือน สิงหาคม 2564