TH  |  EN

การประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ
โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ เพื่อวางแผนบูรณาการการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 /2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ว่ามีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ทำให้โรงเรียนจำเป็น ต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรให้ความช่วยเหลือต่อไปหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ 1.  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ 2.  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3.  กรมชลประทาน 4.  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 5.  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 6.  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 7.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 8.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 9.  การประปาส่วนภูมิภาค 10.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์