resize "ติดตามการให้ความช่วยเหลือคนพิการในจังหวัดนราธิวาส" - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

         วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะทำงาน ได้ประชุมเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือคนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านรองผู้ว่าฯ และทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้ความสนใจและใส่ใจในคนพิการเป็นอย่างมาก ทุกฝ่ายพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัวดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้คณะทำงานมีโอกาสได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงบ่าย เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานช่วยเหลือคนพิการภายในจังหวัดนราธิวาสต่อไปด้วย