resize . - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อหมวกควบคุมแรงดันลบให้แก่โรงพยาบาลเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องเข้ารับการฟอกไต

    หมวกควบคุมแรงดันบวกและลบ “nSPHERE Pressurized Helmet” เป็นนวัตกรรมของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่สามารถใช้งานได้สะดวกและมีประโยชน์ต่อการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ เนื่องจากหมวกฯ สามารถป้องกันละอองไอจามและฝุ่นได้ด้วยการกรองที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับการควบคุมแรงดันให้เหมาะกับประเภทของกลุ่มผู้ใช้งาน คือ หมวกแรงดันบวกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (แรงดันภายในหมวกสูงกว่าภายนอก) ที่มุ่งเน้นการกรองอากาศขาเข้าให้สะอาดที่สุดเพื่อป้องกันเชื้อแพร่กระจายจากภายนอกสู่ผู้สวมใส่ และหมวกแรงดันลบสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ (แรงดันภายในหมวกต่ำกว่าภายนอก) ที่มุ่งเน้นการกรองอากาศขาออกจากหมวกให้สะอาดที่สุด เพื่อลดเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อเนื่องจากผู้สวมใส่มีหรืออาจมีเชื้อ ซึ่งโรงพยาบาล 3 แห่งข้างต้นมีต้องการหมวกแรงดันลบสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ต้องเข้ารับการฟอกไตซึ่งมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความต้องการใช้งานนวัตกรรมหมวกควบคุมแรงดันลบเพิ่มขึ้น แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้อ จึงได้ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์นาโนเทคฯ ซึ่งศูนย์นาโนเทคฯ ได้ประสานมาทางมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อหมวกแรงดันลบดังกล่าว

    วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ/รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และนักวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส่งมอบสิ่งของพระราชทาน “หมวกควบคุมแรงดันลบ” ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา, โรงพยาบาลฝาง และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 140 ใบ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติภารกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เวลา 11.00 น. ณ อาคารสวทช.โยธี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น"โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538

ดูทั้งหมด