resize ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ "ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลสมุทรปราการ" - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 11 เม.ย. 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ สำนักฯศึกษาพิเศษ และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนศูนย์การเรียนฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการที่ศูนย์การเรียนฯ รพ.สมุทรปราการ 

ปัจจุบันศูนย์การเรียนฯ รพ.สมุทรปราการ กำลังดำเนินการจัดครูผู้สอน ปรับปรุงห้องเรียนหน้าวอร์ดกุมารเวชกรรม จากการเข้านิเทศงานทำให้ศูนย์การเรียนฯ เข้าใจการดำเนินงานในโครงการฯ ยิ่งขึ้น และพิจารณาจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนต่อไป

ไอทีเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล