resize การประชุมความร่วมมือกับวิทยาลัยในสังกัด สอศ. (ครั้งที่ 3) - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

                การประชุมความร่วมมือกับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ครั้งที่ 3) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2559 ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

2. เพื่อสรุปผลการทำกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ประจำปี 2558

3.เพื่อเปิดโอกาสให้วิทยาลัยอาชีวะพี่เลี้ยง และโรงเรียน ได้วางแผนการทำงานประจำปี 2559 ร่วมกัน

                กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมรวม 38 คน จาก 19 หน่วยงาน ประกอบด้วยอาจารย์จากวิทยาลัยในสังกัด สอศ. 14 คน จาก 8 วิทยาลัย และครูจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 24 คน จาก 12 โรงเรียน


รูปภาพ

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 5
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

โครงการไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในภาคใต้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 อ่านต่อ