resize การอบรมกิจกรรม "Digital Classroom" - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

              การอบรมกิจกรรม "Digital Classroom" วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2559 ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Edmodo และเรียนรู้การทำกิจกรรมออนไลน์ การสร้าง Digital Storytelling เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนในประเทศอินโดนีเซีย กิจกรรมการอบรมดังกล่าวมีครูเข้าอบรมจำนวน 25 คน จาก 11 โรงเรียน 

facebook: คลิก


รูปภาพ

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 5
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 6
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 7
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 8
 • 9

โครงการไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในภาคใต้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 อ่านต่อ