resize ชุดกิจกรรม “รู้รับ…ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชุดกิจกรรม “รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ”
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เข้าใจถึงสาเหตุการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว
, ภูเขาไฟ, ระเบิด, สึนามิ, พายุ, อุทกภัย