resize โครงการไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างที่อยู่ในที่คุมขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และคุณค่าต่อตนเอง และนำความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับระหว่างต้องโทษ ไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้ 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง เริ่มดำเนินโครงการจากเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง 4 แห่ง จากนั้นกรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาคัดเลือกเรือนจำ/ทัณฑสถาน 21 แห่ง เพื่อขยายผลการดำเนินงาน ทำให้มีเรือนจำ/ทัณฑสถานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 25 แห่ง (รายชื่อปรากฏตามตาราง) โดยทุกเรือนจำ/ทัณฑสถานมีการจัดการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว และปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้ขยายห้องเรียนคอมพิวเตอร์ไปยังเรือนจำ/ทัณฑสถานกว่า 106 แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2558) 

โครงการไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างที่อยู่ในที่คุมขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และคุณค่าต่อตนเอง และนำความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับระหว่างต้องโทษ ไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้ อ่านต่อ