resize ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัด "ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์” ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 56 จาก 9 โรงเรียน (ครู 11 คน, นักเรียน 45 คน)

Facebook | คลิก

โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร