resize ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์)
โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร
ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 9  มิถุนายน 2564 

เอกสารประกอบการบรรยายค่าย Food Projects 2021 | บรรยากาศการอบรม |

บรรยายเรื่อง “กระบวนการวางแผนระเบียบวิธีการทดลอง” | VDO |
โดย ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ ไฟล์

บรรยายเรื่อง “กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น”
ไฮโดรคอลลอยด์….ผู้ช่วยในกระบวนการผลิตอาหาร  | VDO |
  โดย ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ดร.พีรพงศ์ งามนิคม คณะเทคโนโลยีเกษตร

การพัฒนาสูตรอาหารให้เป๊ะ..…ชิมแล้วปัง | VDO01 | VDO02 |
   โดย ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
   ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 10  มิถุนายน 2564 

บรรยายเรื่อง “กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น” (ต่อ)
    • ตัวการสำคัญ…ที่ทำให้อาหารเปลี่ยนไป  | VDO |
      โดย ผศ.ดร.อารณี โชติโก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    • คุณหมออาหาร…มาตรวจองค์ประกอบในอาหารกัน   | VDO |
       โดย ดร.อัฏฐพล อิสสระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรรยายเรื่อง “กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น” (ต่อ)
    • อายุของอาหาร…วัดได้นะ   | VDO |
      โดย ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันตชัยพัทธนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิบัติการ: การตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
L1. การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของอาหาร - อ.ดร.พีรพงศ์ งามนิคม
L2. การทดลองหาค่ากรดในน้ำผลไม้ - ดร.อัฏฐพล อิสสระ
L3. วิธีคำนวณเปอร์เซ็นกรดซิตริกในน้ำผลไม้ - ดร.อัฏฐพล อิสสระ
L4. การทดลองการตรวจสอบปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ - ดร.อัฏฐพล อิสสระ
L5. การทดลองวัดค่าความเป็นกรดและด่างในอาหาร - ดร.อัฏฐพล อิสสระ
L6. การวัดปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity) ด้วยเครื่องวัด aw - ดร.พิมพ์สิรี สุวรรณ
L7. การวัดปริมาณความชื้นด้วยตู้อบลมร้อนและเครื่อง infrared - ดร.พิมพ์สิรี สุวรรณ
L8. ปฏิบัติการตรวจสอบแบคทีเรียทั้งหมดในอาหาร - ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
L9. ปฏิบัติการตรวจสอบราและยีสต์ในอาหารและน้ำดื่ม - ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา

C8 บรรจุภัณฑ์ เสื้อผ้าสำหรับอาหาร ดร พิมพ์สิรี สุวรรณ

C9 ผลิตอาหารให้ปลอดภัย ต้องทำอย่างไร ผศ ดร ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์

C10 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ อ ศศิประภา อัศวะวิบูลย์

โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร