resize ศ.นพ.ทากาอากิ ชิน ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ 22 ส.ค. 60 18.00 น. ณ ประเทศญี่ปุ่น - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

           

            ศ.นพ.ทากาอากิ ชิน ประธานกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชีย และประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการครั้งที่ 11 และผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเฮียวโก ถวายพระกระยาหารค่ำ

22 ส.ค. 18.00 น. ณ ประเทศญี่ปุ่น

เครดิตโดย : สํานักข่าวไทย TNAMCOT

link original : https://youtu.be/7ggfDmxf7lo

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น"โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538

ดูทั้งหมด