resize พระราชกรณียกิจ เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านพักผู้สูงอายุ ฯ 23 ส.ค. 60 เวลา 09.00น. ณ ประเทศญี่ปุ่น - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของบ้านพักผู้สูงอายุโกเบ สึมะ กิระกุเอน หรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเฮียวโก จังหวัดเฮียวโก ประเทศญี่ปุ่น

23 ส.ค. 60 เวลา 09.00น.เวลา 09.00 น.

เครดิตโดย : สํานักข่าวไทย TNAMCOT

link original : https://youtu.be/EdHIINWZtII

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น"โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538

ดูทั้งหมด